Schenden ambtsgeheim leidt niet tot vervolging

STEENBERGEN – De leden van de functioneringscommissie van (ex-)burgemeester Saskia Bolten hebben hun ambtsgeheim geschonden en derhalve een strafbaar feit gepleegd toen zij hun bevindingen ter inzage gaven aan alle raadsleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie in haar onderzoek naar deze kwestie vastgesteld, maar zij ziet er geen heil in om over te gaan tot rechtsvervolging van de vier commissieleden.

,,Zij zaten met een belangenconflict en moesten kiezen uit twee kwaden,’’ licht woordvoerster Martine Pilaar van het OM de beslissing van de Officier van Justitie toe.  ,,Bovendien zou strafrechtelijk ingrijpen naar onze mening het proces doorbreken, dat de Steenbergse gemeenteraad in juni heeft ingezet, toen de politici met elkaar besloten de bestuurscrisis achter zich te laten en aangaven met een schone lei verder te willen gaan.’’

Ook hebben de commissieleden volgens Pilaar in het openbaar uitleg gegeven over hoe en waarom zij ertoe kwamen de vertrouwelijke informatie ter beschikking te stellen aan de voltallige raad, ‘waarna in de politieke sfeer al een en ander is gebeurd’, zo refereert de woordvoerster van het OM zowel naar alle ophef over de bestuurscrisis als de ‘afhandeling’ daarvan.

Geheimhoudingsplicht

De functioneringscommissie bestond uit voormalig raadslid Dasja Abresch (voorzitter) van Door! (inmiddels met GB/DLP is gefuseerd tot Gewoon Lokaal!), de raadsleden Nicky Broos (VVD) en Maurice Remery (GB/DLP – Gewoon Lokaal!), en raadsgriffier Lenneke van der Meer.

PvdA-fractievoorzitter Willem van den Berge deed in januari aangifte tegen hen, omdat zij zich volgens hem niet aan hun geheimhoudingsplicht hadden gehouden. Het OM heeft hem nu formeel in het gelijk gesteld.

Mogelijkheid tot hoger beroep

,,Als de aangever het niet eens is met de beslissing dat rechtsvervolging achterwege blijft, kan hij daarover een klacht indienen bij het gerechtshof in Den Bosch.’’ In dit ‘hoger beroep’ kan de rechtbank eventueel alsnog beslissen dat de vier betrokkenen strafrechtelijk worden vervolgd. 

Van den Berge heeft kennis genomen van de conclusie van de Officier van Justitie en beraadt zich nog op de vraag hoe hij verder om wil gaan met deze uitkomst.

Bestuurlijke problemen

De functioneringscommissie ontbond zichzelf na één gesprek met toenmalig burgemeester Saskia Bolten, die zich zo onheus bejegend voelde dat zij Commissaris van de Koning Wim van de Donk informeerde over de gang van zaken. Hij stelde een  onafhankelijke verkenningscommissie in, die vorig najaar onderzoek deed naar de bestuurlijke problemen bij de gemeente Steenbergen. De uitkomst hiervan bleef lange tijd geheim, tot grote onvrede van veel burgers.

Vertrek burgemeester en gemeentesecretaris

Bij de uiteindelijke openbaarmaking van het rapport, afgelopen voorjaar, bracht ook waarnemend burgemeester Joseph Vos zijn advies uit. In navolging van de verkenningscommissie leek het ook hem beter dat gemeentesecretaris Ans Leloux het veld zou ruimen. Voor Saskia Bolten zag hij echter ook geen weg meer terug. De partijen die haar in december de wacht aanzegden, behaalden bij de verkiezingen immers een meerderheid en vormen samen de nieuwe coalitie.

Bolten trok haar conclusies en verzocht tot ontslag, dat haar per 1 juli eervol werd verleend. Leloux is pas sinds kort officieel geen gemeentesecretaris meer, maar voorlopig nog wel in dienst van de gemeente Steenbergen. Een 'constructie' die de wenkbrauwen van menig burger doen fronsen. Onduidelijk is ook nog in hoeverre het gedwongen vertrek van Leloux voor extra kosten op de gemeentelijke begroting zorgt.