Reacties op eerste ontwerp Waterbeheerprogramma Brabantse Delta zijn welkom

REGIO – Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft een eerste versie van het Waterbeheerprogramma voor de komende vijf jaar vastgesteld. Iedereen kan dit op de website van het waterschap inzien en er online een reactie op geven.

In het Waterbeheerprogramma (WBP) staat hoe het waterschap de komende vijf jaar haar taken uitvoert. Ook worden doelstellingen en ambities benoemd. Voor het opstellen van het programma is de inbreng gevraagd van tal van organisaties en belanghebbenden. Daarnaast is rekening gehouden met trends en maatschappelijke ontwikkelingen waaronder het klimaat, de inrichting van de ruimte en economische activiteiten. De kerntaken van het waterschap – bescherming tegen overstromingen en voldoende beschikbaarheid van schoon en gezond water – zijn het uitgangspunt.

Het programma en de mogelijkheid om reactie te geven is te vinden op: www.brabantsedelta.nl/waterbeheerprogramma-2022-2027.