Politiek dringt aan op onafhankelijk onderzoek over Stoofdijk

STEENBERGEN – In de raadsvergadering van 26 september zal in ieder geval vanuit de fractie Door! een motie worden ingediend, waarmee het college de opdracht krijgt om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ‘kwestie Stoofdijk’.

De bewoners van de Stoofdijk strijden al geruime tijd tegen de geluidsoverlast die zij verwachten na openstelling van de A4 (voorjaar 2015) en het bijhorende verkeersplein met op- en afritten dat zij voor hun deur krijgen. Zij eisen (extra) geluidswerende maatregelen of volledige compensatie, om hun leed te verwachten.

De raadsfracties van Door!, GB/Dé Lokale Partij, Lijst Ger de Neve, VVD en CDA stelden in juli zogeheten artikel 40-vragen aan het college over de kwestie. B en W reageerden hierop onlangs met de mededeling dat zij geen mogelijkheden meer zien om de bewoners – op wat voor manier dan ook – terwille te zijn.

Raadslid Maurice Remery (GB/Dé Lokale Partij) gaf woensdagavond in de commissievergadering aan dat een onafhankelijk onderzoek voor eens en voor altijd duidelijk kan maken hoe het nu precies met de toekomstige geluidsbelasting op de huizen aan de Stoofdijk zit. Rijkswaterstaat en de bewoners verschillen hierover ernstig van mening en schermen met verschillende gegevens en rekenmethodieken.

'Niet op stoel van rechter gaan zitten'

Wethouder Leo Heijmans hield echter vol dat de bemiddelende rol van de gemeente is uitgespeeld en zei het te betreuren dat de bewoners vinden dat hij zijn werk in deze niet goed gedaan heeft. Ook verwijten zij hem partij te kiezen voor Rijkswaterstaat. ,,Het hoogst haalbare is bereikt: Rijkswaterstaat is bereid de bewoners te helpen bij het aanvragen van nadeelcompensatie. Hier houdt het voor ons, wij kunnen niets meer doen,’’ aldus Heijmans.

B en W willen pertinent niet ‘op de stoel van de rechter’ gaan zitten, zo maakte de wethouder  ook nog duidelijk. Oftewel: hoe zij zelf denken over de verschillen in de cijfers over verkeersbewegingen en decibellen, geven de collegeleden niet prijs.

Juist een derde, onafhankelijke partij zou dus uitsluitsel kunnen geven om uit de impasse te komen, opperde Remery. Met die opmerking kwam, vanwege de geldende vergader-reglementen, voorlopig een einde aan de politieke discussie over dit onderwerp. Maar getuige de op handen zijnde motie, is het laatste woord over de Stoofdijk zeker nog niet gesproken.