Burgemeester besluit tot verlenging cameratoezicht rond Steenbergse Markt

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders laat via een mededeling aan de gemeenteraad weten dat het cameratoezicht wat hen betreft met twee jaar wordt verlengd. Hiertoe heeft de burgemeester op basis van zijn bevoegdheden besloten. Omwonenden, horecaondernemers en winkeliers krijgen van dit besluit nog bericht. Zij hebben de mogelijkheid om eventueel bezwaar in te dienen.

In de raadsmededeling wordt het besluit gemotiveerd. In juli 2017 nam de burgemeester het besluit tot cameratoezicht voor een periode van twee jaar. Dit naar aanleiding van onder meer een bespreking in de gemeenteraad, reacties van bewoners en winkeliers en een onderzoek naar de onveiligheid voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum.

Privacy

Omdat plaatsing van camera’s slechts voor een bepaalde periode kan, werd voor twee jaar gekozen en vervolgens heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Hierbij zijn politie, Retail Platform en horeca betrokken. Ook zijn de privacyaspecten in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onder de loep genomen. Vanuit de politie is aangegeven dat cameratoezicht van essentieel belang is voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. Op basis van de beschikbare camerabeelden wordt nu beslist of politie-inzet noodzakelijk is en of deze inzet al dan niet moet worden uitgebreid.  

Stijging van aantal delicten

Het cameratoezicht heeft er overigens niet voor gezorgd dat er minder geweldsdelicten, vechtpartijen en ruzies plaatsvonden. Het aantal delicten steeg zelfs. Wel daalde het aantal ‘overlastincidenten’ en het vandalisme daarbij fors. Uit gesprekken met horecaondernemers en bezoekers kwam naar voren dat het cameratoezicht voor een groter gevoel van veiligheid zorgt. Overigens leert de ervaring en tonen de camerabeelden dat bij de ‘opstootjes’ veelal de jongste cafébezoekers betrokken zijn.

Mogelijke verschuiving nauwgezet gevolgd

Alles overwegende heeft de burgemeester besloten om het cameratoezicht met twee jaar te verlengen. Eind 2020 wordt dit alles opnieuw bekeken. Daarnaast wordt nauwgezet in de gaten gehouden of er sprake is van een verschuiving van verstoringen van de openbare orde naar plekken waar geen cameratoezicht is. Dit laatste wordt aangegeven door omwonenden in met name Kleine Kerkstraat en Pompstraat en op de aanlooproutes naar de Markt.