“Windturbines Karolinapolder kan besluit worden waar we 25 jaar lang spijt van krijgen”

DINTELOORD – De stichting Sirene windt er geen doekjes om in haar zienswijze op het ontwerp omgevingsvergunning voor de windturbines in de Dinteloordse Karolinapolder: “Wanneer de gemeenteraad instemt, kan dat een besluit worden waar we 25 jaar lang spijt van zullen hebben.” Het advies van de natuur- en milieubeschermingsorganisatie is dan ook om de procedure af te breken en helemaal opnieuw te beginnen. Maar dan wel met een andere partij dan “het op winst beluste” RWE/Innogy.

“Hoe kan de raad akkoord gaan met een project dat in strijd is met het eigen beleid?,” vraagt Sirene-woordvoerder en ecoloog Henkt Baptist zich af. “Ga als de sodemieter werken aan een goed bestemmingsplan.”
Volgens wethouder Wilma Baartmans is Sirene in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de windturbines maar is er niet ingegaan op dit verzoek. Baptist bevestigt dit.  “We kennen RWE/Innogy als een op winst beluste partij die geen enkel ander belang dan het eigen belang dient. We hebben daar geen enkel vertrouwen in en hebben het college dan ook afgeraden om de procedure met deze partij te vervolgen. Wij wilden daar in ieder geval geen deel van uitmaken.”

MER-rapportage

De procedure die tot op heden gevolgd is, rammelt volgens Sirene aan alle kanten. “De aanvraag had al niet in procedure genomen mogen worden want hij is niet compleet. Zo is er wel degelijk een Milieu Effecten Rapportage nodig. Het gaat in tegenstelling tot de aanvraag niet om de vervanging van vier turbines. Twee turbines worden vervangen door veel hogere exemplaren maar de andere twee komen op een locatie waar nooit molens gestaan hebben.”

Afspraken

Het is bij lange na niet de enige omissie die Henk Baptist de wenkbrauwen deed optrekken. “Het ontbreekt aan een participatieplan en aan het afsprakenkader wordt gepeuterd. Er zijn afspraken gemaakt dat de verplichte eenmalige bijdrage aan het groenfonds van 252.000 euro verrekend wordt met de bijdrage aan het participatiefonds van 32.000 per jaar. Dat kan natuurlijk helemaal niet want het zijn los van elkaar staande financiële verplichtingen.”

Zoete koek

Sirene is bang dat RWE/Innogy de gemeentelijke organisatie een rad voor ogen draait. “De ambtenaren laten zich volledig leiden door éénzijdige informatie van de belanghebbende. Alle informatie komt uit rapporten die in opdracht van RWE/Innogy zijn gemaakt. Nergens is gebleken dat de gemeente eigen kennis heeft ingebracht of onafhankelijke adviseurs heeft ingeschakeld.”
Maar ook college en gemeenteraad valt volgens Baptist het nodige te verwijten: “De initiatiefnemer bepaalt en de gemeente slikt alles wat hij zegt als zoete koek. Op inhoudelijke raadsvragen over de windmolens begon het antwoord van het college met ‘Volgens de initiatiefnemer”. Het wordt wel erg makkelijk wanneer je kritische vragen over een project van een commerciële, externe partij door die partij laat beantwoorden.”

Bangmakerij

RWE/Innogy misbruikt volgens Baptist de voorsprong in kennis en kunde om de gemeente onder druk te zetten om voor oktober een besluit te nemen.  “Omwonenden worden ‘snoepjes’ in het vooruitzicht gesteld als ze maar geen bezwaren inbrengen. Hoge windmolens worden als onvermijdelijk geschetst. Als de gemeente niet vóór een bepaalde datum beslist zullen ze nog hoger worden.” Argumenten waar Baptist een duidelijk menig over heeft: “Flauwekul en bangmakerij.”

Chantage

Ook de gemeente Moerdijk krijgt van Sirene een veeg uit de pan. “Sirene is onaangenaam verrast door de reactie van de gemeente Moerdijk die stelt dat de gemeente zich niet tegen het bouwplan zal verzetten wanneer inwoners van Moerdijk kunnen participeren in een ‘dorpsmolen’. We vatten dit op als dat Moerdijk van mening is dat er sprake is van slechte ruimtelijke inpassing, maar dat dit kan worden afgekocht door Moerdijkse inwoners te laten participeren. Wij keuren zulk gedrag van een overheid af. We zien hierin tevens een bevestiging dat de chantage kennelijk succesvol is.”

Alternatief

“Als Sirene zijn wij allesbehalve tegen windturbines,” benadrukt Baptist. “Integendeel zelfs. Maar dan wel volgens een goed gelopen procedure, met echte burgerparticipatie en een voldoende afweging van alle belangen.”
Een alternatief is er volgens hem zeker: “Bijvoorbeeld door vijf of zes turbines te plaatsen met een maximale tiphoogte van 150 meter. Die hebben landschappelijk veel minder impact en geven meer energie.”

In totaal zijn er ruim veertig particulieren en organisaties die een zienswijze op de ontwerp-vergunning hebben gegeven.

Sirene heeft een visualisatie gemaakt waardoor zichtbaar wordt welke impact de hoogte van de molens hebben. “De molens zijn al drie keer zo hoog dan degenen die er nu staan maar doordat ze ook nog eens 400 meter dichter bij het dorp komen te staan, zullen ze vier keer zo hoog lijken.”