Wijkteams om sociale problemen in de kiem te smoren

STEENBERGEN – De gemeente denkt erover om speciale wijkteams in het leven te roepen, die de vinger aan de pols houden en snel in actie kunnen komen wanneer inwoners op sociaal gebied in de problemen zitten of dreigen te geraken.

Nu de gemeente, met ingang van 1 januari 2015, geheel verantwoordelijk wordt voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), wil zij het risico zoveel mogelijk vermijden dat mensen tussen wal en schip vallen.

Dat vergt volgens wethouder Cor van Geel overigens ook een grote inspanning en vooral een mentaliteitsverandering bij de burgers in heel Nederland. Van hen wordt veel meer ‘eigen kracht’ en mantelzorg verwacht. Hoewel Steenbergen in samenwerking met buurgemeenten al geruime tijd bezig is om de zogeheten transities in het sociaal domein voor te bereiden, en dat volgens Van Geel goed verloopt, verwacht hij toch dat met name de huishoudelijke hulp nog een ‘pijnlijk dossier’ wordt. Het budget voor deze zorg pakt straks namelijk 40 procent lager uit.

Professionals en vrijwilligers

Deze forse bezuiniging raakt niet alleen de betrokkenen persoonlijk, maar ook voor (thuis)zorgorganisaties zit er dus beduidend minder in het vat.

In andere gemeenten bestaan al succesvolle sociale wijkteams, aldus Van Geel. Steenbergen hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden, maar is nog wel aan het onderzoeken hoe een en ander in de praktijk precies moet worden geregeld.

De wethouder denkt aan een samenwerkingsverband van professionals, zoals wijkverpleegsters en huisartsen, en vrijwilligers. Onder coördinatie van de gemeente. Ook wil hij hier Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin bij betrekken, zij vormen de basis voor een groot aantal hulpvragen vanuit de samenleving.  Beide instanties moeten wat Van Geel betreft een nog sterkere samenhang krijgen.