VVD stelt vragen over ‘gele kaart’ van Provincie

STEENBERGEN – De fractie van de VVD heeft vragen aan het college gesteld over de opmerkingen die de Provincie heeft gemaakt over de begroting 2020. De Provincie Noord-Brabant controleert alle gemeentelijke begrotingen en noemt die van Steenbergen “niet structureel en reëel in evenwicht”. 

De reden voor de kanttekening, is de manier waarop Steenbergen bepaalde posten heeft aangemerkt. “Zo ontbreekt de toelichting op het overzicht en staan er diverse posten op het overzicht die voortvloeien uit structureel beleid, dus structureel van aard zijn en daarom niet (meer) als incidenteel aangemerkt kunnen worden”, zo schrijft de Provincie in haar brief van 10 december 2019.

“Mooier beeld dan de werkelijkheid”

Voor de VVD aanleiding om vragen te stellen bij het college over deze ‘gele kaart’, zoals Jos Verbeek schrijft namens de fractie. “Door in de begroting structurele kosten aan te merken als incidentele kosten, geeft de begroting een mooier beeld dan de werkelijkheid. Graag ontvangen wij een overzicht van de kosten welke ten onrechte als incidenteel zijn aangemerkt, alsmede een overzicht van hoe de begroting er uit had gezien indien u de regelgeving wél goed had toegepast.” Ook wil de fractie weten of het college wel kan garanderen dat de begroting voor de jaren na 2020 wel structureel en reëel  in evenwicht zal zijn. 

“Evenwicht zal zich herstellen in laatste jaar van meerjarenraming” 

De gemeente Steenbergen krijgt van de Provincie de kleur ‘oranje’ op de kaart, die in april 2020 op de website www.brabant.nl/financieeltoezicht wordt gepubliceerd. Hoewel er dus kanttekeningen zijn geplaatst, oordeelt de Provincie dat het aannemelijk is dat het evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Daarom is voor 2020 het normaal geldend repressief toezicht van kracht. In de brief staan de posten genoemd die volgens de Provincie structureel van aard zijn en waar dus opnieuw naar gekeken moet worden. Het gaat om het opstellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), vervanging groen, verbetering onverharde wegen, vervanging bomen buitengebied, en maatschappelijk vastgoed. 

Ter vergelijking: bij 34 gemeenten is de begroting 2019 structureel en reëel in evenwicht. 27 gemeenten herstellen dit evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming. Steenbergen hoort dus bij die laatste groep. 

Foto: Wethouder Koos Krook tijdens de presentatie van de begroting 2020

Tekst & foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl