“Veteranen is het sleutelwoord, maar verbinding is de doelstelling”

STEENBERGEN – Het aspirant-bestuur is geformeerd, de laatste puntjes op de ‘i’ van statuten en huishoudelijke reglementen gezet, het logo ontworpen, de eerste nieuwsbrief verzonden, de website en de facebookpagina zijn in de lucht en ook het clubhuis is geregeld. Zelden ging een nieuwe stichting zo georganiseerd van start als die van Veteranen Steenbergen (VeSt). Alsof het een militaire operatie betrof, zetten de heren  Rob Matthijsen, Robin Oost, Attie Pot en Henri Stoffelen zich de afgelopen maanden in om op 11 januari 2019 aanstaande vlekkeloos van start te gaan. Het enige wat nu nog ontbreekt, zijn de veteranen zelf. Daarover maakt het kwartet zich echter geen zorgen. Met een doelgroep van omstreeks 150 potentiële leden valt die risicoanalyse in het voordeel van de stichting uit.

Ter verduidelijking voor de burgers onder de lezers: Niet iedere militair is een veteraan. Die toevoeging krijgt men pas wanneer men “gediend heeft onder oorlogsomstandigheden, dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde”. Dat geldt voor zowel gepensioneerde militairen als voor collega’s die nog in actieve dienst zijn.

Gemis

Die definitie wordt belichaamd door het bestuur van VeSt. Zowel Attie Pot als Henri Stoffelen genieten inmiddels van een pensioen terwijl Rob Matthijssen en Robin Oost nog in dienst staan van volk en vaderland. Alle vier ervoeren zij het ontbreken van een plaats en moment waarop zij kameraden kunnen ontmoeten als een gemis. Bovendien is het opkomend tij voor wat betreft de aandacht voor het militaire erfgoed in de gemeente Steenbergen en dus hét moment om operatie ‘Veteraan’ in werking te stellen.
“De gemeente Steenbergen krijgt steeds meer besef van haar rijke militaire historie en daar kunnen de veteranen een rol in spelen,” aldus Attie Pot. Lang hoeven zij niet te wachten om hun kans te pakken aangezien 2019 het jaar is waarin de gemeente Steenbergen herdenkt dat zij 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. Burgemeester Ruud van den Belt, zelf veteraan, draagt de stichting een warm hart toe.

Oude wereld en nieuwe generatie

Voor nu ligt de aandacht van het bestuur echter op het vinden, benaderen en betrekken van de veteraan. “De gepensioneerden, maar met name ook de veteranen die nu actief zijn,” verduidelijkt Rob Matthijsen, die zelf een voorbeeld van deze laatste groep is. “Zij willen zich nog wel eens wat lager in de orde voelen dan hun oudere kameraden die bijvoorbeeld nog in de Tweede Wereldoorlog  hebben gevochten. Dat is natuurlijk onzin.”
“Zwart-wit bekeken zijn er twee groepen veteranen,” vervolgt medebestuurder Robin Oost. “De oude wereld en de nieuwe generatie. Maar wanneer puntje bij paaltje komt, zijn het allemaal militairen met gedeelde ervaringen. Of die nu zijn opgedaan tijdens het bewerkstelligen van vrede of het handhaven van de veiligheid. Veteraan is alleen maar een sleutelwoord, een containerbegrip. Waar het om gaat is de binding door middel van verhalen, herkenbaarheid en kameraadschap.”

Waardering

Verbinding door ontmoeting is van groot belang, maar de stichting wil zich ook naar buiten toe presenteren, zo vertelt Attie Pot. “Door zichtbaar te zijn bij activiteiten en evenementen hopen we herkenning en waardering voor de veteraan te bewerkstelligen. Daarnaast hebben we heel wat te vertellen en dat gaan we ook doen. Bijvoorbeeld door naar de scholen in de gemeente Steenbergen te gaan.”

Veteranen Instituut

De eerste uitdaging die het bestuur aanging, is het compleet krijgen van het veteranenbestand. “Inmiddels zijn we daar een aardig eind mee op weg, maar volledig is het niet,” aldus Henri Stoffelen. ”Veteranen kunnen zelf aangeven bij het Veteranen Instituut of zij informatie willen ontvangen. Wanneer zij hebben aangegeven dat niet te willen, krijgt de gemeente geen adresgegevens. Wij roepen alle veteranen die niets van ons horen (en dat wel willen!) daarom op zichzelf te melden via de site www.veteranensteenbergen.nl.” Ook is er inmiddels een Facebookpagina gelanceerd, getiteld Veteranen Steenbergen.
Op 11 januari belegt VeSt haar eerste netwerkbijeenkomst annex nieuwjaarsborrel annex oprichtingsfeest. Bij restaurant de Watertoren aan de Nassaulaan, tevens het thuishonk van de club. Pot: “Het is een mooie locatie waar we hartelijk ontvangen werden. Een toepasselijke plek ook vanwege de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de overzijde van de weg.”

Rob Matthijsen, Robin Oost, Henri Stoffelen en Atti Pot (v.l.n.r.) vormen het bestuur van de stichting Veteranen Steenbergen, kortweg VeSt genaamd. Op 11 januari komen de veteranen voor het eerst bijeen in restaurant de Watertoren.

Door: Dasja Abresch