Verkiezingsprogramma VVD Steenbergen: “Samen leven, samen werken, samen verder”

STEENBERGEN – ‘VVD is een liberale partij die primair uitgaat van de verantwoordelijkheid van het individu’. Daarbij wil de VVD de overheidsbemoeienis zoveel mogelijk beperkt houden tot zaken die door het individu redelijkerwijs niet ingevuld kunnen worden, zoals zorg, onderwijs en veiligheid. De burger ziet VVD als een individu met veel vrijheid, maar ook met een grote eigen verantwoordelijkheid’, zo begint de lokale VVD haar verkiezingsprogramma.

Vervolgens stelt de partij dat het over het algemeen goed gaat met Steenbergen en haar inwoners. De effecten merkt de VVD in een groeiende economie en een aantrekkende woningmarkt. Ook stelt de partij dat de rust op bestuurlijk gebied is teruggekeerd en dat stapje voor stapje gewerkt wordt aan een nieuw overheid. ‘Het vertrouwen bij onze inwoners komt terug’, zo vindt VVD. Het zegt er trots op te zijn actief te hebben bijgedragen aan deze ontwikkelingen.

Voor wat betreft de economische ontwikkeling binnen de gemeente Steenbergen stelt de VVD dat Steenbergen trots mag zijn op wat zij noemt ‘haar sterke sectoren zoals de agrarische sector, de opkomende biobased sector, recreatieve en toeristische ondernemers, het MKB en de detailhandel. In Steenbergen zijn volgens deze partij vooral de agrofood-biobased en recreatie en toerisme van belang. De VVD wil het ondernemerschap stimuleren en faciliteren en daaraan moet ‘de gemeente proactief en oplossingsgericht meewerken’. VVD wil in de komende periode het bedrijventerrein Reinierpolder uitbreiden, wellicht met grotere kavels en op de bestaande terreinen moet verpaupering voorkomen worden.

Ondersteuning

In navolging van ‘de positieve invloed van de combinatie Stad-Haven op het winkelgebied van Steenbergen’ ondersteunt de VVD een verdere ontwikkeling van Dinteloord met het Centrumplan. Nabij de havens moeten de winkelcentra met ondersteuning van de horeca uitgroeien tot een populair verblijfsgebied. Daarbij wil de VVD dat het parkeren gratis blijft. ‘Het MKB moet de ruimte krijgen om te groeien en niet worden gedwongen om de gemeente te verlaten’, stelt de partij. VVD wil een zichtbare waardering zien voor de land- en tuinbouwsector. Waar nodig moeten agrarische ondernemers die stoppen worden ondersteund en wil aandacht voor door opschaling ‘vrijkomende agrarische bebouwing’.

Uitbreiding AFC

Nu het noordelijk deel van het AFC qua glastuinbouw vol begint te raken wil de VVD nadenken over uitbreiding aan de zuidelijke kant en is hier voorstander van.

Verder moet de gemeente alles in het werk stellen om voldoende en kwalitatief zoet water voor de land- en tuinbouw te behouden. Op het gebied van recreatie wil de partij dat ondernemers zelf hun kansen grijpen en dat de gemeente hen ondersteunt. De komende jaren moet extra inspanning geleverd worden om het aantal overnachtingsmogelijkheden uit te breiden.

Samenwerking

Duurzaam handelen is volgens de VVD niet alleen een opgave, maar ook een economische kans. Buiten het opwekken van hernieuwbare energie wil de partij aandacht voor het terugdringen van energieverspilling. Verder wil de VVD dat de gemeente bij nieuwbouw voorwaarden oplegt zoals gasloos bouwen. Maar ook in de bestaande woningbouw ligt een grote uitdaging, zo vindt de partij.

VVD vindt regionale samenwerking belangrijk en noemt daarbij vooral het Rewin, de BOM en de TOM. De partij wil een actieve houding naar en voldoende binding met deze organisaties. Daarnaast onderschrijft de VVD het uitvoeringsprogramma Samenwerking Brabantse Wal en wil zelfs een intensievere samenwerking waar dit kan.

Woningbouw

Volgens VVD kan Steenbergen er in de komende 10 jaar tussen de 500 en 800 woningen bij bouwen. Dat komt doordat inwoners langer thuis blijven wonen en er een toename is van het aantal kleine huishoudens. VVD wil woningbouw in alle kernen, ziet af van maximale grondopbrengst voor de gemeente op korte termijn en vindt aantrekkelijke woonmilieus belangrijker met ruime en groene woonwijken. Daarnaast voldoende betaalbare huurwoningen, nieuwe toekomstig bestendige woningen en nieuwe woonvormen voor senioren.

De partij staat voor een goede infrastructuur die in overleg met inwoners en stads- en dorpsraden wordt aangepast. Voor de kernen een goede ontsluiting en een juiste verhouding tussen overlast voor inwoners en bereikbaarheid voor vracht- en landbouwverkeer, met name in Dinteloord.

Meer zelfwerkzaamheid

Voor elke kern wil de VVD een zo hoog mogelijk voorzieningen niveau. Maar daarbij gaat het de partij meer om het in standhouden van bepaalde functies dan om de voorziening zelf. Er kan volgens de VVD niet worden gegarandeerd dat alle voorzieningen volledig open blijven, inwoners zullen in deze meer eigen inzet moeten tonen om zaken in stand te houden en er moeten keuzes worden gemaakt. De partij wil initiatieven uit de gemeenschap op dit gebied ondersteunen en noemt als voorbeelden buurtpreventieteams, vrijwilligers van de Plusbus en vrijwilligers van de groenvoorziening bij zwembad Aquadintel als voorbeeld.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid wil VVD dat brandweer en ambulancedienst goed zijn uitgerust en ingericht om op tijd op alle plaatsen in de gemeente te kunnen zijn. Het nakomen van aanrijdtijden wordt kritisch gevolgd. Tegen drugshandel moet stevig worden opgetreden en VVD wil meer controles vanuit de lucht op met name verborgen hennepvelden.

Op het terrein van de zorg wil VVD dat de juiste zorg bij de juiste mensen terecht komt en wordt gewezen op de eigen verantwoordelijk van de inwoners die zelf ook waar mogelijk moeten ondersteunen.

Immigratie en integratie

VVD voorziet een sterke toename van de vraag naar arbeidsmigranten met name in de agrarische sector en bij de bouw en logistiek. Samen met werkgevers moet pro actief gekeken worden naar mogelijkheden voor huisvesting, inburgering en scholing en overlast moet voorkomen worden. Voor wat betreft de huisvesting van statushouders wil VVD dat er strikt aan de wettelijke verplichting wordt vastgehouden. Ook voor hen goede huisvesting, onderwijs, scholing en zoeken naar werk om goed te kunnen integreren.

Sporten

VVD juicht samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang toe. Ook mensen met een beperking moeten kunnen sporten en VVD wil een jeugdsportfonds opdat ieder kind in staat wordt gesteld om lid te worden van een sportvereniging. Dit fonds kan worden gerealiseerd door de subsidies aan sportverenigingen af te bouwen. Doordat verenigingen meer leden krijgen wordt dit volgens de VVD gecompenseerd.

Kosten doorbelasten

Tot slot nog wat puntjes: VVD wil betere communicatie met inwoners, vindt dat de gemeente verantwoord moet omgaan met de haar toevertrouwde middelen – ‘eerst verdienen, dan uitgeven’ en omdat de gemeente meer taken, dus ook meer kosten gaat krijgen moeten de inwoners ook hun bijdrage leveren. “De gemeente mag niet worden gezien als een pinautomaat voor de gemeenschap”, zo stelt deze partij. Ook vindt de VVD dat de gemeente de diensten die ze levert zoveel mogelijk moet doorbelasten en dat taken door verenigingen moeten kunnen worden overgenomen als zij kosten willen besparen. Verder mag de OZB jaarlijks niet verder stijgen dan met het prijsindexcijfer.