Verkiezingsprogramma D66: “D66 verbindt Steenbergen”

STEENBERGEN – Partij D66 gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen in met een behoorlijk uitgebreid verkiezingsprogramma. Maar liefst 29 pagina’s bomvol voornemens en uitleg waarom en hoe de partij over gemeentelijke zaken denkt. Hieruit belichten we wat punten. Omdat de partij een periode als coalitiepartij achter de rug heeft wordt ook een twaalftal zaken genoemd die D66 zegt gerealiseerd te hebben. Daarbij worden onder meer centrumplan Welberg, herinrichting N257 en Steenbergse Haven, Reinierpark, ontwikkeling haven Dinteloord, de recreatieve kansenkaart en onderzoek naar rondweg Steenbergen West genoemd.

Onder de kop ‘Bedrijvig Steenbergen’ zegt D66 te gaan voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat, waarbij ruim baan moet zijn voor duurzaam ondernemen. De partij wil bedrijventerreinen toekomstgericht inrichten en ze zeker niet laten verloederen. En D66 wil een proactieve houding van gemeente naar bedrijven. De partij is voorstander van een basisinkomen voor iedereen, dat is echter een landelijke kwestie. Lokaal wil de partij een experiment waarbij een groep langdurig bijstandsgerechtigden de keuze krijgt om een maandelijkse toelage te ontvangen zonder de normaliter geldende verplichtingen. Voorts wil D66 goede samenwerking met omliggende gemeenten om kansen voor deze regio te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. En verder nog wat puntjes: D66 is voorstander van lokale bedrijventerreinen bij de kernen, wil bedrijfsverzamelgebouwen in deze kernen en woningbouw in Dinteloord op de voormalige terreinen van Van der Kroon ingeval er zich geen nieuwe bedrijfskandidaten hiervoor melden. Voor de agro wil D66 goede ondersteuning zo ook voor het Agro Food Cluster en bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

Ondersteuning voor winkeliers

De winkeliers in Steenbergen centrum en Dinteloord verdienen volgens de partij ondersteuning opdat er een sterke en brede middenstand kan blijven. D66 is voorstander van een tweede supermarkt in Dinteloord, binnen- of buiten het centrum en wil bemiddeling van de gemeente om een verlaging van huurprijzen voor winkels te realiseren. Het project StadHaven in Steenbergen moet worden uitgebreid en het project Haven-Kreek-Centrum in Dinteloord heeft alle aandacht van D66.

Als het aan D66 ligt komen er meer bed & breakfast voorzieningen, kleinschalige campings en camperverblijfplaatsen en meer recreatieve voorzieningen als wandel-, ruiter- en fietspaden, ook langs het water. Er moeten meer bankjes langs deze routes worden geplaatst. Het watertoerisme moet aantrekkelijker worden gemaakt.

Brede scholen

Op het terrein van onderwijs wil D66 goed kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs in de buurt houden. Onderwijs en buitenschoolse activiteiten moeten worden samengebracht in ‘brede scholen’. Verder wil D66 speciaal basisonderwijs binnen de gemeentegrenzen, meer bewegingsonderwijs voor jonge kinderen, Algemeen Muzikale Vorming op de basisscholen en experts die gastlessen gaan geven op relevante gebieden.

Volwasseneducatie moet blijvend worden gestimuleerd en financieel ondersteund. Dit is naar mening van de partij een actieve taak voor de gemeente.

D66 blijft streven naar Havo/Vwo in Steenbergen, wil het agrarisch-technologisch onderwijs op ’t Ravelijn verankeren en ijvert voor stimulering van maatschappelijke stage en werkend leren bij Steenbergse bedrijven.

Duurzaamheid stimuleren

Op het terrein van duurzaamheid wil D66 woningisolatie, energiebesparing en opwekking van duurzame energie stimuleren. Voor bedrijven en particulieren die hier in investeren wil D66 onderzoek naar vermindering van de OZB. Daarnaast meer laadpalen voor elektrische auto’s op alle openbare terreinen en/of marktpleinen en onderzoek naar stadsverwarming. De partij blijft kritisch tegen over nieuwe windenergie initiatieven in het buitengebied en verklaart zich tegenstander van solitaire windmolens in de open polder.

Als het aan D66 ligt zaait de gemeente de eigen gronden in met ‘olifantsgras’ om als biomassa te dienen voor de opwekking van energie.

En omgekeerd inzamelen wordt volgens deze partij pas echt interessant als het inleveren van restafval ‘wordt beprijsd’.

Meer betaalbare woningen

D66 wil een gezellige gemeente met meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen en aandacht voor de kernen. Daarbij wordt gewezen naar de woningcorporaties. De inwoners moeten enthousiast worden gemaakt om zelf plantsoenen te onderhouden of papierbakken op te halen. Er moet meer aandacht komen voor bomen en groen in de wijken en meer woningen voor starters en doorstromers.

De partij staat een lokaal vluchtelingenbeleid voor waarbij vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel kunnen integreren in de samenleving. Met taalonderwijs en betaald werk. Statushouders moeten ‘eerlijk over de verschillende kernen worden verdeeld’.

In het buitengebied moet breedbandinternet worden aangeboden met een gemeentelijke bijdrageregeling.

Op plekken waar weinig groen is moeten tijdelijke tuintjes of groen worden aangelegd, bij voorkeur door vrijwilligers, basisscholen moeten een natuurspeelplek op hun plein realiseren en er moeten meer groene speelplekken in de kernen komen.

Onkruidbestrijding wil D66 door elektrocutie, de aanpak van zwerfvuil moet meer prioriteit krijgen, er moeten meer verplichte hondentoiletten komen in alle kernen en die kernen moeten ook worden voorzien van een schoon openbaar toilet.

Nog wat punten: een ommetje rond Dinteloord, inspraak voor bewoners bij besteding van een budget voor kernen en wijken, meer blauw op straat, zeker ook tijdens uitgaansavonden. De camera-inzet mag in het uitgaansgebied ook worden uitgebreid met de inzet van drones, al blijft menselijke inzet volgens D66 het belangrijkste.

Ondersteuning voor zorgbehoevenden

Onder het kopje Sociaal Domein stelt D66 dat men er voor wil zorgen dat minima de voor hen bedoelde voorzieningen ook daadwerkelijk gebruiken en het WMO-geld moet op de juiste wijze worden ingezet om er voor te zorgen dat goede zorg is gewaarborgd. Daarnaast hulp bij schuldsanering en de gemeente moet ook als intermediair optreden tussen thuiszorgorganisaties en burgers die hun zorg nodig hebben. Voor senioren wil D66 meer buitenvoorzieningen in de vorm van jeu-de-boulesbanen, een Yard toestel en voldoende rustpunten in de omgeving.

De jeugd moet in alle kernen speelvoorzieningen krijgen. Volgens D66 minimaal een trap- en basketbalveld, een halfpipe en een hangplek. Daarnaast wil de partij ondersteuning voor jongerenactiviteiten.

Kunstfonds

Kunst en cultuur moeten worden ondersteund en door de gemeente stimulerend tegemoet worden getreden. Met name door een gemeentelijk kunstfonds. De gemeente moet in alle kernen de culturele functies herkenbaar houden. Genoemd wordt : de Mattenburgse Molen, het AM de Jonghuis, het gemeentehuis van Dinteloord en Steenbergen, de Villa van Loon en het Vermeulenhuis. De kerken die worden gesloten moeten naar mening van D66 als baken herkenbaar blijven.

Diende houding van gemeente

Tot slot wil D66 een transparante overheid, meer openbaarheid van bestuur en het terugdringen van regeldruk. Het bestuur van de gemeente moet gaan volgens het ‘Ja, tenzij’ principe. D66 wil een werkelijk dienende houding van de gemeente. Daarnaast de mogelijkheid van referenda bij genomen besluiten en de mogelijkheid van burgers om bij relevante gemeenteraadsvoorstellen met een tegenvoorstel te komen. Belastingen mogen niet verder worden verhoogd dan met het inflatiepercentage, zo stelt D66.