Verkiezingsprogramma CDA Steenbergen: “Betrokken en Betrouwbaar”

STEENBERGEN – Het CDA Steenbergen zegt een gemeente te verkiezen die voor burgers en bedrijven een betrouwbare partner is en betrokkenheid toont bij alles wat er in de gemeente gebeurt. Daarbij hanteert de partij ‘het uitgangspunt dat de initiatieven uit de samenleving de basis zijn voor de ontwikkelingen en veranderingen binnen de samenleving van Steenbergen’. De gemeente moet daarbij volgens het CDA stimuleren en participeren.

Ook bij het CDA staat goed wonen, werken en recreëren centraal. De partij wil een financieel gezonde gemeente met een efficiënte inzet van de financiën. Een eventueel begrotingstekort mag niet worden opgelost met het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Ook het CDA is voor een zelfstandige gemeente die dan wel goed samenwerkt met de Brabantse Wal gemeenten.

Verkeer

Gratis parkeren in de gehele gemeente staat bij het CDA voorop. De Steenbergse Markt moet open op tijden dat er geen evenementen zijn en er moet een parallelweg komen aan de westkant van de A4, van Westland naar de op- en afrit naar Steenbergen. Plusbus en Deeltaxi moeten in stand worden gehouden en het CDA wil meer zichtbare politie in het verkeer voor een preventieve werking, met aandacht voor de regelgeving, daarnaast een strengere handhaving bij verkeersovertredingen in kinderrijke buurten.

Economie

Plannen en ontwikkelingen moeten tijdig bij ondernemend Steenbergen bekend worden, opdat de ondernemers kunnen participeren. Ongebruikte percelen voor bedrijven moeten worden ingevuld en de kwaliteit van onderhoud vindt het CDA hierbij belangrijk. Nieuwe bedrijven met arbeidsintensieve activiteiten hebben de voorkeur van de partij. Op het gebied van de bewinkeling wil het CDA behouden, stimuleren en faciliteren en samen met de brancheorganisaties Steenbergen promoten. Het centrum van Steenbergen moet aantrekkelijk worden gehouden, de Markt moet worden gepromoot als plaats waar activiteiten plaats vinden. Verkoop van producten uit eigen regio moet worden gestimuleerd via een verkooppunt en ook pop up-winkels vind het CDA belangrijk.

Voor wat betreft de uitbreiding van de glastuinbouw in Dinteloord vindt het CDA dat de belangen goed moeten worden afgewogen, waarbij de stem van de bevolking gerespecteerd dient te worden.

Onderwijs

Goed openbaar vervoer moet er voor zorgen dat kinderen zonder problemen hun school kunnen bereiken, zo vindt het CDA. Zo nodig moet de gemeente in overleg treden met de betreffende vervoersbedrijven. De partij wil ook dat de gemeente contacten met het bedrijfsleven onderhoud voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke stages voor leerlingen moeten worden gestimuleerd en het CDA wil samen met ondernemers verbindingen zoeken met het hoger agrarisch onderwijs in Bergen op Zoom.

Welzijn

Elke kern heeft recht op behoud van de eigen sportvoorzieningen, aldus het CDA. Beide gemeentelijke zwembaden moeten open blijven. Elke inwoner moet toegang hebben tot sport en het CDA wil WMO geld inzetten ten behoeve van meer mogelijkheden voor invalide sport. Evenementen moeten worden ondersteund, de leges voor betreffende vergunningen moeten worden afgeschaft.

Vrijwilligers en mantelzorgers moeten worden gesteund en gestimuleerd.

Culturele voorzieningen moeten naar mening van het CDA in stand worden gehouden en het stimuleren van culturele activiteiten is volgens deze partij een taak van de gemeente.

Monumenten en beeldbepalende gebouwen – zoals de Gummaruskerk – verdienen volgens het CDA ondersteuning. Dat geldt ook voor burgers die kwetsbaar zijn. Dat kan vanuit een netwerk, maar aanvullend vanuit de WMO.

Jongeren moeten waar nodig worden ondersteund via de jeugdzorg en het CDA streeft naar ‘Jongeren Ontmoetingsmogelijkheden in elke kern’.

Wonen en Ruimte

Het CDA wil voldoende huisvestingsmogelijkheden voor jonge gezinnen in elke kern, terwijl senioren voldoende mogelijkheden worden geboden om zelfstandig te blijven wonen. Ook voor arbeidsmigranten moet op dit gebied goed worden gezorgd en Statushouders moeten goed worden opgevangen en gehuisvest met daarnaast begeleiding en opvang in de samenleving.

Er moeten voldoende speelplaatsen voor kinderen zijn in elke buurt en daarnaast ook sportveldjes voor de iets oudere jongeren, plus een basketbalveld en tafeltennistafels.

Het stadspark moet naar mening van het CDA worden omgezet naar een verblijf en familiepark met openbare barbecuemogelijkheden.

Veiligheid

Het CDA wil dat de gemeente BOA’s optimaal inzet om samen met politie en justitie de openbare orde goed te handhaven. De partij wil meer wijkagenten en meer preventieve controles. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, aldus het CDA. De buurtpreventieteams worden in het kader van de veiligheid diverse malen genoemd. Het CDA vindt het inzetten van camera’s in de winkelstraten en uitgangsgebieden een goede zaak. Dat geldt ook voor de inzet van mobiele camera’s.

Het CDA zegt tegen de aanwezigheid van coffeeshops in Steenbergen te zijn en dat geldt ook voor een speelautomatenhal.

Platteland en recreatie

CDA vindt recreatie in het buitengebied prima, mits dit gebeurt zonder aantasting van de natuur en in samenhang met landbouw. Leegkomende agrarische complexen moeten nieuwe bestemmingen kunnen krijgen, ook niet agrarische. Activiteiten die op een industrieterrein thuis horen mogen niet in het buitengebied.

De aanleg van glasvezel mag geen vertraging oplopen zo stelt de partij

Milieu

Gescheiden inzameling van afval moet volgens het CDA goed worden gevolgd en bij onvoldoende prestaties moet de vervuiler financieel worden aangepakt. De milieustraat moet er alleen zijn voor inwoners met de mogelijkheid om gescheiden afval gratis aan te bieden. “De druk op Steenbergen om mee te werken aan levering van wind- en zonne-energie wordt steeds groter”, aldus het CDA. De partij staat voor ‘kritische medewerking’ met door Rijk en Provincie ingezette initiatieven. Eventuele revenuen moeten eerst worden besteed aan de bewoners die schade ondervinden zoals slagschaduw, lawaai en waardevermindering van hun onroerend goed.

Belastingen

De onroerendgoedbelasting mag slechts met het inflatiecijfer worden verhoogd. Het CDA wil de hondenbelasting afschaffen, de besteding van de toeristenbelasting moet in goed overleg met de recreatieve sector en nut, noodzaak en bestemming van de reclamebelasting moet met de winkeliers worden afgesproken.

De kernen

Een greep uit de ‘aandachtspunten’ die het CDA voor iedere kern heeft: opknap van de Heense haven en een goed mobiel bereik en wifi daar. In Dinteloord wil het CDA herinvulling van de kop Westvoorstraat, zorgen voor een evenwichtig winkelaanbod en ook wifi in centrum en haven.

In Kruisland wil het CDA de woonvoorzieningen voor ouderen ondersteunen en in Nieuw-Vossemeer moeten de primaire voorzieningen behouden blijven en er moet onder meer een veilige fietsroute langs de Jan Boersweg en Moorseweg komen.

In Steenbergen naast ook hier gratis wifi in haven en centrum, glasvezel in het buitengebied, een ouderenontmoetingsplaats in het centrum en revitalisatie van de ‘Kop van Zuid’. Tot slot verfraaiing van de toegang tot de kern en een goede invulling van het centrumplan.