Steenbergse rekenkamer onderzocht gemeentelijke communicatie.

STEENBERGEN – De rekenkamer commissie heeft een onderzoek gedaan naar de communicatie van de gemeente Steenbergen met de burgers. Daarin is via een scan gekeken naar hoe deze is geweest en of dit deze volgens het communicatiebeleidsplan is gegaan. De conclusie is dat gemeente Steenbergen regelmatig de regie die men wenst verloor en dat de verbinding met de burger waarnaar wordt gestreefd niet is gerealiseerd.

Het onderzoek geeft ook aan dat er intern nog het nodige verbeterd dient te worden. Overigens trekt de rekenkamer deze conclusie  hoofdzakelijk op basis van twee situaties: die rond de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum en die van de reconstructie N257.

Het college van b en w zegt de conclusies en aanbevelingen in grote lijnen te onderschrijven maar plaatst diverse kanttekeningen. Ook voelt het college zich door de uitkomsten van het onderzoek gesteund in de ingeslagen richting voor wat betreft de gemeentelijke communicatie richting burger.

‘Onvoldoende richtinggevend’
De rekenkamer commissie spreekt van een ‘Quick scan onderzoek communicatie’. Ze  geeft aan dat er een relatief beperkte diepgang is. Toch wordt deze quick scan besproken in een 25 pagina’s tellend rapport. Samengevat stelt de rekenkamer dat het communicatiebeleid van gemeente Steenbergen ‘te uitvoerend en onvoldoende richtinggevend is’.

Doordat de raad in 2013 besliste om af te zien van een evaluatie van het toenmalige communicatiebeleid kon geen lering worden getrokken uit zaken die niet goed gingen. Er werd vervolgens besloten om met een schone lei te beginnen en er werd een nieuw beleidsplan opgesteld. Hoofdlijn daarin is het streven van de gemeente naar ‘synergie en verbinding’ met de burgers. Ook wil men de zaken intern op orde hebben en er voor zorgen dat de informatie beschikbaar is en altijd up-to-date. En men wil ‘traditioneel vernieuwend zijn’, met andere woorden de oude vormen van communicatie mixen met nieuwe vormen.

Foute inschattingen
De rekenkamer neemt twee ‘cases’ die in het oogspringen en die in 2015 plaatsvonden en werden afgerond. Situaties waarbij veel communicatie door de gemeente richting inwoners plaatsvond en die gingen over een door inwoners belangrijk gevonden onderwerp.

Allereerst de Vluchtelingenopvang met als dieptepunt de ‘beeldvormende vergadering’ in ’t Cromwiel. Die begon met slechte interne communicatie, gevolgd door inschattingsfouten. De belangrijkste daarbij was het instellen van de noodverordening waarvan gedacht werd dat dit geruisloos kon gebeuren. Dit werd vertaald als het afkondigen van de noodtoestand, met als gevolg dat de landelijke pers er bovenop sprong. (Ook dat was te verwachten, gezien een eerdere situatie in ons land en omdat Steenbergen bij de eerste gemeenten hoorde die ging discussiëren over de mogelijke vestiging van een groot asielzoekerscentrum – red.).

Goede bedoelingen
In het onderzoeksrapport wordt de gemeentelijke communicatie stap voor stap besproken en de commissie wijst op gemaakte fouten. Hoewel de bedoelingen van de gemeente steeds goed waren, pakten zaken verkeerd uit. Bijvoorbeeld de enorme opkomst en het feit dat geen maximum aan het aantal bezoekers gesteld was. De Rekenkamer noemt deze beeldvormende vergadering ‘grimmig’ en stelt dat ‘de indruk bestaat dat de voorstanders geïntimideerd waren door de uitingen van de tegenstanders en zich daardoor hebben laten weerhouden hun visie te uiten’.

N257: ernstige overlast
Ook de communicatie rond de reconstructie van de N257 (Burg. Van Loonstraat – Zeelandweg Oost) werd door de Rekenkamer bekeken. Hoewel de gemeente hier duidelijk streefde naar een goede en planmatige opzet van de communicatie, ging het niet zoals had gemoeten. Mede door ‘gebrekkige communicatie’, met name de bebording tijdens de reconstructie. Er waren wel informatiebijeenkomsten, maar de wijze van communicatie sloot niet aan bij de doelstelling ‘synergetisch en verbindend’. Daarbij is er onvrede bij de bewoners. Of deze komt door de gekozen verkeerskundige oplossing, door de overlast of door de communicatie van de gemeente, is volgens de Rekenkamer niet duidelijk.

Stadsraad: inwoners zijn niet voor niets kritisch
In gesprekken met de Stadsraad wordt aangegeven dat inwoners reden hebben om kritisch te zijn over de gemeente. Deze treedt namelijk niet in gesprek wanneer de burger met een vraagstuk komt. En laat soms ook niet weten of dit in behandeling is genomen. De communicatie is vaak te laat; als de gemeente de besluiten al heeft genomen. De gemeente is niet voldoende transparant over plannen. De communicatie komt soms langzaam op gang. En de gemeente raadpleegt dan wel de burgers om wensen en ideeën te inventariseren, maar koppelt vervolgens niets terug.

Wel constateert de Stadsraad dat de interesse van de inwoners er niet echt is, tenzij het iets betreft dat hen direct aangaat. Dat betekent dat de gemeente burgers meer moet prikkelen, zo wordt gesteld.

Op goede weg
Wanneer de uitvoering van de communicatie tegen het licht wordt gehouden van het opgestelde beleidsplan dat stelt de Rekenkamer dat deze conform het beleid is. Echter, er is nog onvoldoende aandacht voor de uitvoering, ‘al is de gemeente op de goede weg’. Het college van b en w zegt zich gesteund te voelen in de richting die is gekozen.