Steenbergen gaat niet in op verzoek asielzoekers op te vangen

STEENBERGEN – Door de toestroom van Afghaanse vluchtelingen is er landelijk een nijpende situatie ontstaan ten opzichte van opvang. Er is via de Provincie ook een beroep gedaan op het college van B&W van Steenbergen. In een brief aan de burgemeester is gevraagd of hij ruimte ziet om asielzoekers op te vangen dan wel vergunninghouders te huisvesten. Daarop is geantwoord dat Steenbergen geen asielzoekers wil opvangen omdat dit zo afgesproken is in het coalitieakkoord. Ook zou er geen draagvlak zijn onder de Steenbergse bevolking. Mocht de taakstelling voor de huisvesting van statushouders worden opgeschaald, dan zal Steenbergen aan die verplichting voldoen.

Dit alles valt te lezen in een mededeling die naar de gemeenteraad is verstuurd. Er moest spoedig op het verzoek van de commissaris van de Koning worden gereageerd, omdat zo snel mogelijk duidelijk moet worden waar ruimte is voor de opvang van deze mensen. Bergen op Zoom heeft wel toegezegd noodopvang te willen regelen. Er zijn ook buurgemeenten die ervoor hebben gekozen het verzoek eerst te bespreken met de gemeenteraad. De vraag is waarom daar in Steenbergen niet voor is gekozen.

“Coalitieakkoord is duidelijk: geen extra opvang”

“Simpel gezegd omdat het een vraag van de Provincie aan het college was. Bovendien is er door de meerderheid van de raad besloten dat er geen aanvullende opvang mag komen. Dat is in 2019 in het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’ opgenomen”, zegt Astrid Potters, communicatiemedewerker van de gemeente Steenbergen.

“In 2015 op ingrijpende wijze moeten ondervinden dat inwoners tegen zijn”

Er wordt door het college in de reactie aan de Provincie tevens gerefereerd aan de situatie in 2015, toen het na de vraag om in Steenbergen asielzoekers op te vangen, compleet uit de hand liep. Het college zegt hierover het volgende: “In 2015 heeft het toenmalige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen reeds ‘de nek uitgestoken’ ten aanzien van de opvang van asielzoekers in de gemeente en met alle gevolgen van dien; we hebben toen op ingrijpende wijze moeten ondervinden dat hiervoor allerminst draagvlak was onder de Steenbergse inwoners. “

“Steenbergen legt focus op correcte huisvesting arbeidsmigranten”

Het college zegt verder dat Steenbergen al een vooraanstaande rol heeft gepakt ten aanzien van de correcte huisvesting van arbeidsmigranten. Op de vraag van de Steenbergse Courant of dit niet iets anders is dan crisisopvang, is de reactie: “Dat klopt, maar we willen daar onze focus op leggen. Het kost capaciteit om de arbeidsmigranten goed te laten landen in onze gemeente en daar zetten wij op in”, aldus Potters. 

Door: Nicole van de Donk