Stadsraad zoekt draagvlak voor herinrichting Floraplein

STEENBERGEN – Als het aan de Stadsraad ligt, krijgt het Floraplein weer een centrumfunctie in de samenleving, waar met name jongeren van 12 tot 20 jaar zich op allerhande manieren kunnen vermaken. Het orgaan houdt hierover op dinsdag 4 november een informatiebijeenkomst, met de bedoeling zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de herinrichtingsplannen bij de doelgroep, omwonenden, scholen en politici.

Een impressie van hoe het Floraplein er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Door in het bestaande grasveld een grote, verlaagde ‘kuil’ van beton te maken, kan er niet alleen een mooie locatie voor sport, spel en evenementen ontstaan, eventueel met een vast podium voor uiteenlopende optredens. Maar wordt in één moeite door ook de mogelijkheid gecreëerd voor een ijsbaan in de winterperiode. Tegelijkertijd los je het probleem van de hondenpoep-overlast op er zijn volgens de Stadsraad zelfs nog meer vliegen in dezelfde klap te slaan, want de verdiepte aanleg kunnen zorgen voor minder wateroverlast bij zware regenval in de wijk Zuid. Het Floraplein dient in dat geval als tijdelijk opvangbassin.

'Iedereen reageert enthousiast'

Aan ideeën voor de herinrichting van het Floraplein geen gebrek zogezegd bij de Stadsraad, die zowel met buurtbewoners als politieke partijen, de Jumbo en ook vertegenwoordigers van ’t R@velijn en de Gummarusschool heeft gesproken, om te inventariseren hoe zij tegenover deze plannen staan.

,,Iedereen is eigenlijk wel enthousiast,’’ stelt Danker Kouwen van de Stadsraad. ,,Uit de verschillende gesprekken is zelfs de suggestie voor de opvang van overtollig regenwater voortgekomen, dus er wordt ook goed meegedacht. Je kunt verder bijvoorbeeld ook nog denken aan de realisatie van een permanent verkeersplein op de toekomstige ondergrond, waarvan de scholen gebruik kunnen maken voor hun verkeerslessen.’’

Informatiebijeenkomst

Wat volgens Kouwen sowieso niet mag ontbreken op en rond het Floraplein is een wifi-punt, want het gaat dus vooral om de jeugd, waarvoor te weinig te beleven valt, aldus de Stadsraad.

Het onafhankelijke orgaan, dat sinds vorig jaar actief is, heeft niet de intentie om de kar van het ‘project Floraplein’ helemaal zelf verder te trekken. ,,Wij zijn de aanjager, maar zoiets moet vanuit de gemeenschap komen.’’

De vraag of er voldoende draagvlak is en of mensen bereid zijn zich hiervoor in te spannen komt dinsdag 4 november vanzelf aan de orde bij de buurtbijeenkomst over de plannen voor het Floraplein, die de Stadsraad dan vanaf 19.30 uur verzorgt in de Gummarusschool.

‘Hoe groter de betrokkenheid, des te groter de kans van slagen’

Kouwen: ,,Bedoeling is dat er een aparte werkgroep ontstaat die voor de verdere uitwerking gaat zorgen. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter ook de kans van slagen. En aanvullende suggesties zijn uiteraard van harte welkom.’’

Wat de aanpak van het Floraplein gaat kosten, hangt in eerste instantie vooral af van de precieze invulling. Een bedrag kan de Stadsraad op dit moment nog niet noemen. ,,Je moet er, vinden wij, ook niet zozeer van uitgaan wat het kost, maar wat het uiteindelijk oplevert voor de gemeenschap. Als het definitieve plan door de bevolking wordt gedragen, zal de gemeente allicht een bijdrage willen leveren.’’

Daarnaast verwacht de Stadsraad dat er ook andere subsidiebronnen aan te boren zijn en hoopt zij dat het bedrijfsleven zich bereid toont tot sponsoring, in geld of natura. En scholen zouden projectmatig bij de daadwerkelijke herinrichting betrokken kunnen worden.

Voor nadere inlichtingen over het project en de informatieavond: d.kouwen@stadsraadsteenbergen.nlhttp://www.stadraadsteenbergen.nl