Realisatie project Cruijslandse Kreken flinke stap dichterbij

KRUISLAND – Op het akkerbouwbedrijf van Jack van Oorschot aan de Grote Spellestraat in Kruisland is vanmorgen het Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend. Daarmee is de realisatie van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) en de verbetering van het watersysteem in het gebied een flinke stap dichterbij gekomen. Namens de gemeente Steenbergen zette wethouder Lepolder haar krabbel: "Maar het applaus is voor de agrariërs die hun nek uit willen steken."

Agrariërs, Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer werken samen in het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek. Het uiteindelijk doel is meerledig: een Ecologische Verbindingszone van 6,5 kilometer lang, een beter waterbergings- en -beheerssysteem en meer kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het project in 2020 is afgerond.

Geen sinecure

De grootste uitdaging van het project is om de uiteenlopende belangen van overheden, agrariërs en natuurorganisaties bijeen te brengen. Geen sinecure aangezien flora en fauna, agrarische ontwikkelingen en toerisme en recreatie eerder tegengesteld zijn aan elkaar dan in elkaars verlengde liggen.

Overlast beperken

Agrariërs die bereid zijn om grond in de leveren krijgen hiervoor een waardecompensatie maar worden wel geacht om daarvoor de EVZ in te richten en te onderhouden. De grote winst zit voor hen in de verbetering van waterberging en –beheer in het gebied. Hierdoor kan de wateroverlast in natte periodes tot een minimum beperkt worden.

Lees meer in de Steenbergse Courant van vrijdag 23 februari

Foto’s en tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

Foto 1 en 2 Wethouder Petra Lepolder en akkerbouwer Jack van Oorschot zetten hun krabbel op een kuubkist als symbool van de samenwerking tussen overheid en agrarische sector.