Raad laat bestuurscrisis achter zich en belooft beterschap

STEENBERGEN – Na een debat van ruim vier uur heeft de raad gisteravond tegen middernacht unaniem een motie aangenomen, waarmee de volksvertegenwoordigers het rapport van waarnemend burgemeester Joseph Vos volledig onderschrijven, de bestuurscrisis achter zich laten en overgaan tot het fatsoenlijk en behoorlijk besturen van de gemeente Steenbergen.

Overwegingen hierbij waren dat de burgers van Steenbergen niet gediend zijn met de bestuurscrisis, dat de raadsleden met een schone lei verder willen gaan en dat alles wat er verder nog over deze ‘zwarte bladzijde in de Steenbergse geschiedenis’ wordt gezegd of geschreven alleen maar tot nog meer tegenstellingen en spanningen zal leiden.

De zeven fracties vinden dat het boek over de bestuurscrisis nu gesloten moet worden, teneinde het imago van Steenbergen te verbeteren.

Fouten gemaakt rondom functioneringsgesprek

Zowel de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders als de oppositie, bestaande uit Volkspartij en PvdA, besloten dus de strijdbijl te begraven. Ondanks hun grote verschillen van mening over de toedracht van de bestuurscrisis en het daaruit voortvloeiende vertrek van burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux. Dat er rondom het functioneringsgesprek met Bolten het nodige is misgegaan, kon hoegenaamd niemand meer ontkennen.

Met uitzondering van D66 bleven de coalitiegenoten, die in december een motie van wantrouwen tegen haar aannamen, er wel bij dat het verkennende onderzoek naar de bestuurlijke problemen geen recht deed aan hun inbreng. Ook al heeft waarnemend burgemeester Vos grotendeels dezelfde conclusies getrokken en met zijn bevindingen is het iedereen het eens.

Lering trekken en verzoening

Volkspartij en PvdA vroegen daarom aan Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders hun excuses te maken, aan Saskia Bolten en de bevolking. Zover kwam het niet. Er werd weliswaar, hoe schoorvoetend soms ook, spijt betuigt voor hoe het allemaal gelopen was. ‘Met de kennis van vandaag zouden we het anders hebben gedaan’, klonk het bij herhaling.

Dat uit het debacle lering moet worden getrokken, stond ook als een paal boven water. Zonder uitzondering gaven de raadsfracties te kennen zich in te willen zetten voor het proces van heling, genezing en verzoening, waarop met name Commissaris van de Koning Wim van de Donk meermaals nadrukkelijk aandrong.

‘We dachten dat we er samen wel uit zouden komen’

Bijna elk afzonderlijk raadslid vroeg en kreeg gisteravond het woord in de discussie, die af en toe hoog opliep, maar nooit ontspoorde. Op veel vragen, onderling en afkomstig van insprekers van o.a. de burgergroepering SAS Komt In Actie, werden antwoorden gegeven. Zij het niet altijd even bevredigend, bleek uit de reacties.

De gekozen volksvertegenwoordigers voelden elkaar stevig aan de tand en betrokken ook de wethouders Zijlmans, Lepolder, Van den Bosch en Van Geel bij het debat. De eerste drie waren in de vorige raadsperiode immers als raadslid actief. En Van Geel bracht zichzelf recent in een lastig parket door openbare uitspraken te doen over de omstreden brief van de onbekende ‘G. van Boven’. ,,Dat was naïef en daar heb ik spijt van.’’

Nog steeds achter motie

Links en rechts werden handen in eigen boezem gestoken en verontschuldigingen gemaakt voor gedane uitspraken of ‘acties’ in het totale proces, waarvan de meesten naar eigen zeggen maandenlang dachten ‘dat we er samen wel uit zouden komen’.

Maar er werd ook in standpunten volhardt. Gewoon Lokaal!, VVD, D66, CDA en Steenbergen Anders gaven aan nog altijd achter hun motie van wantrouwen tegen Saskia Bolten te staan.

De enige echte waarheid over de bestuurscrisis zal, zo viel ook te constateren, vermoedelijk nooit (meer) aan het licht komen.

‘Probeer het dossier hiermee te sluiten’

Waarnemend burgemeester Vos vatte het debat alsvolgt samen: ,,Ik heb gelukkig veel waardevolle dingen gehoord, zoals betreuren wat er gebeurd is en erkennen dat het beter had gemoeten en gekund, en de wil om te werken aan een gezonde toekomst. Ik roep u allemaal op om daarin mee te gaan.''

,,De sleutel ligt hier, wij dragen de verantwoordelijkheid om dit samen op te lossen, en vooral de nieuwe raadsleden verlangen hartstochtelijk naar een situatie waarin zij hun werk kunnen doen, zonder de ballast van het verleden. Ook al is voor sommigen van u deze bijeenkomst niet meer dan een zesje; probeer het dossier hiermee te sluiten,’’ sprak hij, niet voorbijgaand aan de ‘enorme gevolgen voor de slachtoffers die deze situatie heeft geëist’.

'Vredesakkoord'

Verschillende sprekers wensten de (uiteindelijk op eigen verzoek) eervol ontslagen burgemeester Saskia Bolten en algemeen directeur Ans Leloux alle goeds voor de toekomst.

Onvermijdelijk ging het gisteravond ook over de (vermeende) rol in de bestuurscrisis van raadsgriffier Lenneke van der Meer. Op initiatief van CDA’er Jeroen Weerdenburg, die ook het voortouw voor het ‘vredesakkoord’ nam, werd er aan het eind van de rit een motie in stemming gebracht, waarin besloten is dat Van der Meer haar werk op goede wijze verricht en dat haar functioneren niet meer ter discussie wordt gesteld.

Dat ging alleen voor de PvdA een brug te ver. De oppositiepartij zegde onlangs het vertrouwen in de griffier op en wil hierover verder praten in het presidium, het overleg van de fractievoorzitters en de burgemeester.