Raad bezuinigt te weinig en neemt voorschot op verkiezingsstrijd

STEENBERGEN – Het is de raad gisteravond niet gelukt om een bezuinigingspakket samen te stellen waarmee de meerjarenbegroting sluitend kan worden gemaakt. Voorlopig is slechts het tekort van 2 ton voor 2014 gedekt. De invoering van toeristenbelasting gaat door, maar wordt pas in 2015 geëffectueerd.

Na een langdurige discussie die soms meer weg had van een verkiezingsdebat, werd met wisselende meerderheden weliswaar een bezuinigingstotaal van bijna 9 ton bereikt, maar dat is verre van voldoende om de financiële toekomst van de gemeente veilig te stellen.

De speciale bezuinigingsvergadering leek aanvankelijk finaal te ontsporen. De oppositiepartijen Gewoon Lokaal! (GB/Dé Lokale Partij + Door!) en PvdA hadden een beter voorstel van het college verwacht en stelden daarom voor een werkgroep in het leven te roepen om alsnog tot een breed gedragen bezuinigingsplan te komen.

Geen eenheid in coalitie

Dat ging met name de coalitiepartijen VVD en Steenbergen Anders veel te ver.  Zij spraken hun teleurstelling uit over het feit dat niet alle fracties zich aan de opdracht hadden gehouden om bezuinigingsvoorstellen in te dienen met een minimale ‘waarde’ van 2 miljoen euro.

VVD en Steenbergen Anders kijken bovendien fundamenteel anders tegen de hele  bezuinigingsdiscussie aan dan alle overige partijen. Zij willen de lokale financiën zo herstructureren dat op lange termijn de gemeente financieel gezond blijft en zoveel mogelijk voorzieningen (zoals sportaccommodaties) overeind kunnen blijven, maar dan op een andere manier gefinancierd, bijvoorbeeld door middel van privatisering.

Over deze visie bleek echter geen overeenstemming te bestaan binnen de voltallige coalitie, waarvan ook het CDA en D66 deel uitmaken. Met name het CDA stak niet onder stoelen of banken meer op de lijn van Gewoon Lokaal! te zitten, waardoor het debat helemaal het karakter kreeg van een vervroegde verkiezingsstrijd.

'We zijn er nog lang niet'

Dat laatste wilden college en raad nu juist voorkomen door nog ruim vóór de stembusgang van maart volgend jaar harde noten te kraken over de noodzakelijke miljoenenbezuinigingen. In de praktijk een utopie, zo viel te constateren. Toen de gemoederen enigszins waren bedaard, slaagden de fracties er uiteindelijk toch nog in om zaken te doen, zij het in (te) beperkte mate. ,,We hebben stap gezet, maar we zijn er nog lang niet,’’ reageerde wethouder Miriam Termeer van Financiën na afloop.

De raad besloot unaniem tot de invoering van toeristenbelasting. Op voorwaarde dat de helft van de inkomsten van deze nieuwe belastingvorm ten goede komt aan de recreatieve sector. Volgens Termeer vereist deze maatregel nog wel het nodige overleg met de betrokken ondernemers, wat betekent dat de daadwerkelijke invoering tot 2015 op zich laat wachten.

Verder werd onder meer besloten tot een bezuiniging van 100.000 euro op de bibliotheken in de gemeente, een besparing van 2 ton op de inkoopkosten van de gemeente zelf, een ton op de kosten voor het managementteam en een stevige bezuiniging op het onderhoud aan wegen.

Algemene beschouwingen

Donderdagavond gaan de politieke partijen opnieuw het debat met elkaar en het college aan, maar dan over de perspectiefnota. Deze ‘voorberekening’ van de (meerjaren)begroting komt sowieso in een ander daglicht te staan, nu de vereiste bezuinigingen nog niet zijn bereikt.
De perspectiefnota, waarop de fracties hun zogeheten algemene beschouwingen loslaten, is normaal gesproken welbeschouwd het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Gezien de actuele ontwikkelingen zal de nadruk dit keer echter veel meer op de begrotingsbehandeling in het najaar komen te liggen, zoals dat vroeger ook het geval was.