PvdA ziet kansen voor de gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Het verkiezingsprogramma van PvdA Steenbergen heeft als thema ‘Concrete kansen’. Volgens deze partij liggen er tal van kansen op alle terreinen die van belang zijn voor de gemeente Steenbergen. Deze moet volgens de PvdA zeker zelfstandig blijven en niet gaan samenvoegen met andere gemeenten. “Steenbergen is een gemeente met een eigen gezicht en is groot en kansrijk genoeg om zelfstandig te blijven”, zo stelt PvdA in haar verkiezingsprogramma. Daarin wordt per terrein aangegeven hoe de partij erover denkt.

De partij roept kiezers die eveneens kansen zien voor de gemeente op ze samen te pakken en op PvdA Steenbergen te stemmen.

Politiek en Bestuur

PvdA wil een gemeentebestuur dat duidelijk is in haar bedoelingen. Er moet volgens de partij op een begrijpelijke manier met de inwoners worden gecommuniceerd. Verder moeten burgerinitiatieven worden gewaardeerd en er moet beter geluisterd worden naar de burger. Telkens moeten college en raadsfracties volgens PvdA laten zien wat hun standpunten zijn. PvdA wil levensvatbare kernen met een basispakket per kern ‘waar dit realistisch is’. Met daarin een buurthuis, gratis wifi-aansluiting per centrum, aansluiting met openbaar vervoer, een basisschool, pinautomaat, sportvoorziening en buurtsupermarkt. De buurthuizen moeten meer inzicht geven op financieel en organisatorisch terrein. Voor ’t Cromwiel wil PvdA het contract met Hydrasport niet verlengen ‘vanwege aanhoudende klachten van gebruikers’. In de gemeente moet meer gebruik gemaakt worden van lokale deskundigheid, dus minder vaak dure externe bureaus inschakelen, zo vindt de partij.

Armoede en zorg

PvdA wil stille armoede tegengaan en het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft minimaal halveren. Ook wil de partij een informatieboekje waarin in simpele taal beschreven staat welke hulpmogelijkheden er voor de hulpbehoevenden zijn. En verder een betere promotie van en toegang tot de goedkope gemeentelijke ziekenkostenverzekering. Statushouders huisvesten en politieke vluchtelingen helpen moet, maar geen grote groepen bij elkaar en per kern slechts een klein aantal. Daarnaast een degelijk integratiebeleid. Het aantal bezoekers van de voedselbank moet binnen vier jaar op 0 staan, aldus PvdA.

Milieu en duurzaamheid

PvdA wil een milieuvriendelijke gemeente met stimulerende ondersteuning op het gebied van zonne-energie en woningisolatie. Nieuwe woningen zonder gasaansluiting maar met warmtepompen en duurzame elektrische energie. De provincie eisen voor veehouderij moeten worden nageleefd en ongebruikte vergunningen bij deze veehouders moeten waar mogelijk worden ingetrokken. Verder zouden per jaar in de gemeente Steenbergen 500 bomen moeten worden geplant en er moeten minimaal 10 laadpalen voor elektrisch vervoer worden geplaatst.

Openbare Ruime en Groen

PvdA wil een opwaardering van het openbare groen. Plus een extra rondweg om de verkeersveiligheid te waarborgen. Daarnaast meer en betere fietspaden, picknickgelegenheden en mogelijkheden voor kleinschalige horeca. Ook wil de partij een onderzoek naar mogelijk recreatief gebruik van de Nieuw-Vossemeerse haven. En naast afschaffing van de hondenbelasting aanleg van speelveldjes voor honden. Minstens één per klein kern.

Wonen

Er moeten naar mening van PvdA meer woningen in de sociale huursector komen waarbij zorginstellingen en woningcorporaties moeten samenwerken. Verder een doorstroming van eenpersoonshuishoudens uit eengezinswoningen en stimuleren van creativiteit op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld via ‘tiny houses’ en energie neutrale woningen. Het Sunclass park moet puur recreatief worden en arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest in voorzieningen zoals Stella Maris. Op De Heen moet een woonwijk komen ‘waarin vrij wordt omgegaan met de woonregels’.

Economie en Werkgelegenheid

PvdA wil een economisch welvarende gemeente. Met een levenswaardig bestaan voor wie echt niet aan werk kan komen en meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Verder een plan om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Voor de detailhandel een duidelijke visie met keuzes waar welke voorzieningen wenselijk zijn en sturing op het behoud van winkels waar deze voor de leefbaarheid nodig zijn. Daarnaast aantrekken van bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen.

Onderwijs en jeugd

De partij wil veilige reismogelijkheden voor schooljeugd en onderwijs op maat. PvdA wil jeugd betrekken en met hen plannen maken voor zowel zinvolle vrijetijdsbesteding als overlastbestrijding. Op de scholen meer voorlichting over de gevaren van alcohol, drugs en roken. En iedere school een bibliotheek.

Ouderen

Ouderen moeten volgens PvdA de kans hebben om zo lang mogelijk te wonen waar ze willen wonen. Bijvoorbeeld in op maat gemaakte grondwoningen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met een gemeenschappelijke ruimte. Vrijwilligers die ouderen zorg verlenen moeten worden ondersteund bij een behoefte aan professionalisering.  

Cultuur, Sport en Toerisme

PvdA zegt werk te willen maken van de kracht van verenigingen. Ze moeten ondersteuning krijgen en dat geldt ook voor de evenementen die worden georganiseerd. Iedere inwoner moet financiële toegang hebben tot sport en cultuur, vindt PvdA. Bij dit alles wil de partij goede kwaliteit van sportvoorzieningen. Bezuiniging op bibliotheken, wijcentra, zwembaden en culturele voorzieningen mogen er niet zijn en er moeten volgens PvdA voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen in elke woonwijk komen. Elk kind in de gemeente moet leren zwemmen. In 2022 mogen er geen kinderen van boven de tien jaar zijn die niet kunnen zwemmen, zo stelt de partij.