PvdA wil van college naadje van de kous weten over Sunclass

NIEUW-VOSSEMEER – Fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA wil onderhand wel eens weten wanneer de gemeente daadwerkelijk gaat optreden tegen de illegale bewoning van de vakantiehuisjes op het Nieuw-Vossemeerse recreatieoord Sunclass door buitenlandse arbeidskrachten.

‘Hoe ver staat het met de dossiervorming en wanneer gaat het college metterdaad bestuursrechtelijk optreden?’ luidt de laatste van maar liefst zestien vragen die Van den Berge schriftelijk bij burgemeester en wethouders heeft ingediend en waarop hij zo spoedig mogelijk antwoord hoopt te krijgen.

Wat de PvdA betreft bestaat er op Sunclass al jarenlang een onwenselijke situatie, waaraan als het aan de oppositiepartij had gelegen al lang en breed een einde was gemaakt.

Van den Berge verkondigde in het openbaar bij herhaling dat de huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark indruist tegen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, waarbij bovendien de positie van de recreatieve bewoners ernstig in het geding zou zijn.

Ook bij de Nieuw-Vossemeerse Dorpsraad en de recreatie-sector bestaat veel onvrede tegen de omstandigheden op Sunclass en de manier waarop de gemeente daarmee omgaat.

Uiterlijk 1 januari van dit jaar zou de gemeente tot handhaving overgaan, zo was oorspronkelijk de afspraak. Het college bood de glastuinbouwbedrijven die hun buitenlandse werknemers op Sunclass hebben ondergebracht vervolgens echter eerst de kans om een verzoek in te dienen tot wijziging van het bestemmingsplan. Van die mogelijkheid maakten de betrokkenen evenwel geen gebruik.

Sindsdien vonden meerdere controles plaats ten bate van een dossier om bij handhavend optreden juridisch sterk te staan. Afgelopen voorjaar gaven B en W al aan dat dit dossier zo goed als afgerond was en kreeg de gemeente tevens te maken met een voor de gemeente negatieve uitspraak van de rechter over het uitblijven van maatregelen. Ook daarover wil de PvdA nu het naadje van de kous weten.

Alle vragen van Van den Berge op een rijtje:

1. Klopt het dat er op 29 mei 2013 door de Rechtbank Zeeland-WestBrabant een uitspraak is gedaan op verzoek van een aantal recreatieve eigenaren van recreatiewoningen in het Sunclasspark nabij Nieuw-Vossemeer?

2. Klopt het dat de rechter daarbij de gemeente heeft opgedragen nu onverwijld een handhavingsbesluit te nemen op de ingediende bezwaren?

3. Klopt het dat bij deze gerechtelijke uitspraken tevens is bepaald dat de bezwaarmakers recht hebben op betaling door de gemeente van de op dat moment al verbeurde dwangsom van € 1.260,- per geval?

4. Klopt het dat de gemeente daarbij tevens is veroordeeld tot het vergoeden van de gemaakte juridische en gerechtelijke kosten?

5. Zo ja, wat bedraagt thans de totale schade voor de gemeente van deze rechtsgang?

6. Klopt het dat de gemeente, als waar is dat de gemeente betalingen diende te verrichten, in verzuim is gebleven in het betalen van deze bedragen aan rechthebbenden?

7. Klopt het dat de rechthebbenden thans een deurwaarder hebben moeten inschakelen om de hen rechtens toekomende middelen bij de gemeente los te peuteren?

8. Klopt het dat de gemeente dan ook moet opdraaien voor de kosten van de deurwaarder?

9. Zo ja wat zijn dan hiervan dan de kosten voor de gemeente?

10. Gesteld dat de gemeente inderdaad in verzuim is gebleven te betalen, wie is (of zijn) politiek verantwoordelijkheid voor deze handelwijze?

11. Klopt het dat de gemeente, naar de mening van de bezwaarmakers, niet heeft voldaan aan de aan deze gemeente door de rechter opgelegde verplichting tot het nemen van een besluit en dat zij thans de rechtbank hebben gevraagd dan nu zelf (de rechtbank dus) maar te voorzien in een besluit wegens het uitblijven van gemeentelijke actie daartoe?

12. Klopt het dat een rechter daar mogelijkerwijs de bevoegdheid toe heeft?

13. Hoe groot schat de gemeente de kans in dat het daadwerkelijk tot zo’n voorzienende beslissing komt?

14. Klopt het dat partijen tevens de rechter hebben gevraagd de gemeente te veroordelen tot het vergoeden van de totale, nog nader te bepalen, door hen geleden schade?

15. Begin juni 2013 meldde u dat u aan de overtreders een vooraankondiging van bestuursrechtelijk optreden hebt verzonden. Graag ontvangen wij van die vooraankondiging een kopie. Hebben de overtreders nog gereageerd op die vooraankondiging en zo ja, op welke wijze?

16. Hoe ver staat het met de dossiervorming: wanneer gaat het college metterdaad bestuursrechtelijk optreden tegen de illegale huisvesting van de arbeidsmigranten op Sunclass?