‘Positieve aanpak’ jongerenproblematiek Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – Burgemeester en wethouders hebben het adviesbureau Seinpost in de arm genomen om de overlast van een groep jongeren in Nieuw-Vossemeer aan te pakken. Daartoe wordt op korte termijn een traject ingezet, waarbij de inwoners van het dorp en ook de betreffende jongeren zelf worden betrokken, met de bedoeling dat zij – onder begeleiding van professionals – samen tot structurele oplossingen komen voor de problematiek.

Een dergelijke, positieve benadering werkt – zeker met het oog op de lange termijn – v volgens de deskundigen die het college heeft geraadpleegd beter dan de ‘harde hand’. Dit heeft vooral te maken met de kleinschaligheid van de leefgemeenschap waarin de problemen zich, inmiddels al wel enkele jaren, afspelen. Een sterkere sociale samenhang kan ervoor zorgen dat de jongeren zich in het vervolg niet meer misdragen.

Het project ‘Ben ik in beeld’, dat in 2013 werd gestart, heeft de groep jongeren om wie het gaat weliswaar in beeld gebracht, maar nog niet geleid tot het terugdringen van de overlast. Die kwam tijdens de laatste jaarwisseling tot een ‘hoogtepunt’, toen op grote schaal vernielingen werden gepleegd in het dorp.

De klachten vanuit de Nieuw-Vossemeerse gemeenschap staan overigens niet in verhouding tot het aantal officiële, bij de politie en/of gemeente bekende, meldingen. Vermoedelijk een gevolg van het feit dat mensen elkaar ‘te goed’ kennen, zo gaf burgemeester Joseph Vos al eens te kennen, naar aanleiding van het exces rond de jaarwisseling.

De nu gekozen aanpak – waarvan in het derde kwartaal van dit jaar de eerste resultaten bekend zullen worden gemaakt – laat onverlet dat de politie bij strafbare feiten of ernstige overlast daarbij passende maatregelen zal treffen tegen de veroorzakers. Indien nodig zal er ook vanuit de ‘zorgkant’ actie worden ondernomen.