Plannen voor grondige aanpak in voorbereiding: Gemeenteraad bezocht Milieustraat

STEENBERGEN – Afgelopen zaterdagochtend bracht de gemeenteraad een bezoek aan de milieustraat op industrieterrein Reinierpolder I. Hiervoor zijn plannen voor een grootscheepse aanpak in voorbereiding. Projectleider Henk Verschuuren van de Anteagroup (voorheen Oranjewoud) lichtte deze plannen toe.

Al in 2016 keurde de gemeenteraad een beleidsplan toe dat het proces van ‘afval naar grondstof’ beschreef. In 2018 werd een onderzoek naar de mogelijkheden gestart om de afvalinzameling toekomstbestendig te maken. Er werden hiervoor vijf scenario’s opgesteld die uiteenliepen van verbouwing tot complete verplaatsing en vervanging van de milieustraat. Omdat verplaatsing niet alleen kapitaalvernietiging maar ook dubbele lasten met zich meebracht werd gekozen voor een scenario dat uitbreiden en optimaliseren van de milieustraat inhoudt. Daarbij wordt naar tal van zaken gekeken, niet alleen betere logistiek maar ook de beperking van de geluidsoverlast heeft daarbij grote aandacht.

Terrein aangekocht

De verbetering van de logistiek heeft als voorwaarde vergroting van het terrein. Daartoe werd een terrein met bedrijfsgebouw aan de naast de milieustraat liggende Renessestraat aangekocht. Ook de zoutloods van de Provincie die op gemeentelijk terrein staat is een aandachtspunt. Deze krijgt een andere functie, wordt nieuw gebouwd en een slag gedraaid, waardoor het gebruik praktischer is en er een betere ruimte ontstaat. De milieustraat wordt niet alleen vergroot, maar ook uitgebreid: er komen vijf losperrons bij. Dit geeft mogelijkheden tot een betere afvalscheiding, waaronder de inzameling van piepschuim (EPS) dat steeds meer aangeboden wordt.
Ook krijgt de milieustraat een systeem met toegangspasjes, waardoor de controle beter wordt. Er blijken namelijk nogal wat mensen van buiten de gemeente Steenbergen hun afval op de milieustraat te lossen. Dit verhoogt de kosten en dat heeft invloed op de belasting die de inwoners van de gemeente moeten betalen.

Meer inzamelpunten voor puin?

Naar aanleiding van de presentatie die projectleider Verschuuren van Antea deed kwamen vragen van de raadsleden en burgerraadsleden. Zo vroeg Ed Hobo zich af of het niet mogelijk is om her en der in de gemeente inzamelingspunten voor puin te maken. Dit wordt namelijk illegaal gestort buiten de milieustraat tot overlast van de omgeving. Het ontbreken van controle hierop maakt meerdere inzamelingspunten niet mogelijk. Jos Verbeek vroeg naar de samenwerking met bedrijven in de omgeving die zich eveneens bezighouden met afvalinzameling. Volgens beleidsambtenaar Carien Free wordt getracht om lokale ondernemers bij het proces van afvalinzameling waar mogelijk te betrekken. Joop Stoeldraaier vroeg naar een milieustraat met meer mogelijkheden voor afvalscheiding. Ook werd gevraagd naar de inzet van apparaten die het vuil samen persen, waardoor een grotere inzamelingscapaciteit ontstaat, maar die investering levert te weinig rendement op, zo blijkt.

Service burger verder verbeteren

Volgens Bert van Drunen van gemeente Steenbergen is het heel moeilijk om meer dan tien jaar vooruit te kijken in ‘afvalland’. Voor wat betreft de Steenbergse milieustraat is dat zoveel mogelijk geprobeerd en is gekozen voor een scenario waarbij de kosten behapbaar zouden zijn. Het uitgangspunt bij de plannen is dat de service aan de burger wordt verbeterd, terwijl de afvalscheiding binnen de beperkingen zo optimaal mogelijk wordt.

Plannen uitwerken

In 2020 worden de plannen voor de aanpak van de milieustraat definitief uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt ook duidelijk wat deze gaan kosten. Vervolgens wordt een lang vergunningstraject ingeslagen en daarna kan aan de aanpassing worden begonnen. Eind 2021 zou de vernieuwde milieustraat dan gereed moeten zijn.

Foto’s: gemeenteraadsleden bezochten afgelopen zaterdag de milieustraat en werden bijgepraat over de komende ontwikkelingen.

Door: Peter Vermeulen