Onderzoeksrapport spreekt in het voordeel van Saskia Bolten

STEENBERGEN – Het onderzoeksrapport over de bestuurlijke problemen bij de gemeente Steenbergen spreekt nadrukkelijk in het voordeel van burgemeester Saskia Bolten, tegen wie een meerderheid van de raad gisteravond een motie van wantrouwen indiende. Om wat voor reden dan ook kwam het de fracties van VVD, CDA, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij, Door! en D66 kennelijk niet welgelegen dat Bolten, zoals de onderzoekscommissie heeft geadviseerd, op haar post zou blijven. Een andere verklaring voor de geheimhouding van het rapport en de drastische gevolgen daarvan valt niet te bedenken.

Op het rapport dat een ‘commissie van wijzen’ opstelde, in opdracht van het fractievoorzittersoverleg en Commissaris van de Koning Wim van de Donk, rust nog altijd geheimhouding.

De redactie van KijkopSteenbergen.nl/Steenbergse Courant is evenwel op de hoogte geraakt van de inhoud en uit de rapportage blijkt overduidelijk dat niet burgemeester Saskia Bolten maar juist gemeentesecretaris Ans Leloux het veld zou moeten ruimen. De commissie adviseert om haar te vervangen door een inspirerend leider voor de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Tijdens het onderzoek bleek bovendien dat Leloux eerder al een conflict heeft gehad met het management team, dat zich in de top van het ambtelijk apparaat nog steeds doet voelen.

Onduidelijke afspraken en te weinig ondersteuning

De onderzoekers adviseren verder onder meer om het college de ruimte te bieden prioriteit te geven aan de noodzakelijk geachte reorganisatie binnen het gemeentehuis.

Een gebrek aan duidelijke afspraken over de ‘rollen’ en verantwoordelijkheden van onder anderen de burgemeester, ligt ten grondslag aan de gerezen problemen. Ook zouden er betere afspraken gemaakt moeten worden over de opzet en de kwaliteit van adviesnota’s aan B en W en raadsvoorstellen.

Over Bolten wordt weliswaar gezegd dat zij de gelegenheid en ondersteuning dient te krijgen, die nodig is om verder in haar ambt te kunnen groeien, maar vooral dat zij wel degelijk voldoet aan het door de raad zelf vastgestelde burgemeestersprofiel. Zij heeft echter te weinig steun gekregen van met name gemeentesecretaris Ans Leloux, maar ook van de griffier (Lenneke van der Meer).

Geheimhouding was al geschonden

De conclusie van dit alles mag zijn dat Bolten niet alleen tegen de zin van de bevolking maar ook volgens het onderzoek naar haar functioneren ten onrechte is afgeserveerd.

Het feit dat haar geen inzage werd gegund in het rapport, maakte het de burgemeester schier onmogelijk om zich te verdedigen, waardoor zij als een kat in het nauw ogenschijnlijk rare sprongen begon te maken.

Saillant in dit verband is bovendien dat de wethouders, tegen de afgesproken geheimhouding in, blijkbaar wél op de hoogte waren van de inhoud van het rapport en woensdagavond nota bene mochten aanschuiven bij het fractievoorzittersoverleg waarin het lot van de burgemeester (achteraf bezien) al werd bezegeld. Hierbij zaten naar verluidt ook bestuursleden van een aantal politieke partijen aan tafel. Allemaal personen die daar op dat moment welbeschouwd niets te zoeken hadden.

Commissaris wacht standpunt burgemeester af

Ondertussen werd het publiek – willens en wetens – onwetend gehouden en bleef zelfs in de cruciale raadsvergadering van gisteravond onduidelijk waarom VVD, CDA, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij, Door! en D66 het vertrouwen nu werkelijk opzegden in de burgemeester, die slechts de politieke steun genoot van PvdA, Lijst Ger de Neve en onafhankelijk raadslid Koos Boluijt.

Eind van het liedje was – voorlopig – een motie van wantrouwen tegen Bolten, die voor zover bekend vandaag nog niet heeft besloten of zij de strijd nu definitief opgeeft. Commissaris van de Koning Wim van de Donk wil volgens zijn woordvoerder pas reageren op de ontstane situatie, zodra hij het standpunt van Bolten weet.

Politieke tegenstanders van Bolten moeten zich nu in het openbaar verantwoorden

De burgemeester wist zich al gesterkt door de enorme steun vanuit de lokale samenleving en aangezien ook het onderzoeksrapport in haar voordeel spreekt, hebben VVD, CDA, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij, Door! en D66 dus helemaal een besluit genomen dat kant nog wal lijkt te raken. 

Bolten heeft, voor zover dat nodig was, haar fouten al in het openbaar toegegeven. Het is nu dus aan de zes voornoemde fracties om zich zo snel mogelijk publiekelijk te verantwoorden voor hun daden. Als zij daartoe al bereid zijn, blijft het evenwel de vraag of Bolten – na alles wat er is gebeurd – nog burgemeester kan en wil blijven.