Nieuwe blik op inrichting Buiten de Veste 2

STEENBERGEN – Begin 2018 neemt de Steenbergse gemeenteraad een besluit over het geactualiseerde bestemmingsplan voor Buiten de Veste 2, de nieuwe wijk rond het gemeentehuis. Als gevolg van voortschrijdend inzicht is er dusdanig veel veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke inrichting dat een nieuw besluit nodig is.

Eind 2016 speelden er diverse zaken in het plangebied van Buiten de Veste. Zo was er een geschil met het waterschap over de bebouwingsmogelijkheden langs de Oosthavendijk. Ook lag er een opgave voor de huisvesting van statushouders en was er veel vraag naar levensloopbestendige woningen. Dit alles paste niet meer binnen het bestaande plan waarop besloten werd de oorspronkelijke inrichting te heroverwogen. De directe omgeving is inmiddels geïnformeerd over het concept-inrichtingsplan en reageerde volgens de gemeente overwegend positief.

Groene promenade

Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude plannen is dat de Oosthavendijk een groenere functie krijgt. Aanvankelijk was het de bedoeling om de waterkerende dijk grotendeels te bebouwen, maar dit bleek in strijd is met de regels van het Waterschap. Om die reden is het gebied nu deels vrijgehouden van bebouwing wat anderzijds de mogelijkheid bood om de vrijkomende vierkante meters in te richten als groene promenade.

Gasloos bouwen

Deze kwalitatievere invulling sluit aan bij de duurzame opgave voor de wijk waar ook gasloos bouwen deel van uitmaakt. Om die reden is besloten de woningbouw zoveel mogelijk van oost naar west te oriënteren waardoor toekomstige zonnecollectoren optimaal gebruik kunnen maken van de zon.

Stadsboerderij

De zogenaamde Finchwoningen maken nog steeds deel uit van het bestemmingsplan, zij het in kleinere aantallen. In plaats van de eerder bedachte  veertig woningen komen er nu twintig.

Tussen Bastion en Oosthavendijk zullen patiowoningen gebouwd worden en uitkijkend op het oostelijk landbouwgebied, ten  noorden van brede school ’t Podium, een appartementencomplex in de vorm van een stadsboerderij. De inrichting van de groene centrale zone maakt deel uit van het buurtcultuurinitiatief 't Avontuur van  Buiten de Veste  

Om het gewijzigde ontwerp te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan geactualiseerd worden. Begin 2018 gaat er een voorstel over de vaststelling van de actualisatie van het bestemmingsplan naar de gemeenteraad.