Nieuw woonwagenbeleid loopt vertraging op

STEENBERGEN – De gemeenteraad van Steenbergen moet nog even wachten op het nieuwe woonwagenbeleid, zo laat het college van burgemeester en wethouders via een raadsmededeling weten. De planning was dat er in januari een nieuw voorstel lag, maar door intensief overleg met de bewoners en nieuw landelijk beleid is er enige vertraging ontstaan. Inmiddels is wel een begin gemaakt met het groot onderhoud op de drie locaties in Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen.

Precies een jaar geleden lag er bij de toenmalige gemeenteraad al een voorstel voor nieuw woonwagenbeleid. Hierover was echter te weinig overleg geweest met de bewoners waardoor er veel onduidelijk was en onrust ontstond. De mensen vreesden voor hun toekomst op de plek waar zij het liefst wonen en kwamen in verweer. De gemeenteraad was het met hen eens en stuurde het voorstel van het college terug.

Waardevolle input

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet, voornamelijk door de gemeentelijk contactpersoon die speciaal voor de doelgroep is aangesteld. Uit de persoonlijke contacten die hij heeft opgebouwd, is volgens het college “veel waardevolle input gekomen voor het beleid en de uitwerking ervan”. Via nieuwsbrieven worden de bewoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en binnenkort vindt er een besloten bijeenkomst plaats. Het doel is om de bewoners onder meer duidelijkheid te verschaffen over hoe hun standplaats er op basis van het beleid uit moet komen te zien.

Nieuw bouwbesluit

Omdat in de loop der jaren een aantal misstanden is ontstaan voor wat betreft het gebruik van de grond, het bouwen van opstallen en aanverwante zaken, is een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie. Het heeft ertoe geleid dat er een nieuw bouwbesluit komt omdat de eerdere regels onnodig streng waren. Ook krijgt de gemeenteraad een voorstel om de bergingen te schenken aan de bewoners.

Brandveiligheid

Toen de gemeente vorig jaar het voorstel terugstuurde, droeg zij het college tevens op om vooruitlopend op nieuw beleid noodzakelijk onderhoud te plegen en bestaande problemen op te lossen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat een woonwagen aan de Westlandselangeweg is verplaatst om de brandveiligheid te garanderen. Daarnaast is vorige week begonnen met de aanpak van het achterstallig onderhoud in het groenbeheer.
Voor ieder van de drie locaties is een herinrichtingsplan in voorbereiding waarin ook zaken als parkeren en verkeersremmende maatregelen aan de orde komen. Tevens worden de wijken vanaf dit jaar opgenomen in de planning van onder meer de veegmachine, rioolreiniging en groenonderhoud.

Wachtlijst

Naar aanleiding van het nieuwe landelijke beleidskader dat in juli vorig jaar inging, is er een inventarisatie gehouden naar de behoefte aan nieuwe standplaatsen. Dit heeft vooralsnog een wachtlijst van acht personen opgeleverd. Voorwaarde is wel dat deze mensen van generatie op generatie woonachtig zijn op een van de woonwagencentra in de gemeente Steenbergen. Ook voormalige bewoners die een burgerwoning betrokken, maar liever weer in een woonwagen wonen, krijgen hiertoe de kans.
Zekerheid over die mogelijkheid, biedt de gemeente niet. Bijkomend probleem is namelijk dat de provincie het niet toestaat om woningen te bouwen in het buitengebied. Met dat stringente beleid hebben alle drie de locaties in zekere mate te maken. De gemeente gaat hierover in overleg met de provincie.

Culturele identiteit

De verwachting is dat het nieuwe woonwagenbeleid in april voorgelegd kan worden aan de raad. Het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma staat op de planning voor september. Wanneer de woonwagenlocaties opgeknapt en up-to-date zijn, is het de bedoeling dat zij overgedragen worden aan de woningcorporaties. Die hebben uiteindelijk de taak om te zorgen voor bouwen, verhuren en beheren van woningen aan (onder meer) bijzondere doelgroepen. Tot die groep behoren woonwagenbewoners dankzij hun eigen culturele identiteit.

Door: Dasja Abresch