Motie Actieplan zon-op-dak van PvdA en VVD aangenomen

STEENBERGEN – De motie die VVD en PvdA tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei indienden met betrekking tot een actieplan ‘zon-op-dak en isolatie’ werd aangenomen. Het college krijgt daardoor de opdracht om dit actieplan op te nemen in de evaluatie Visie Energie en Ruimte.

Dat houdt in dat er een actueel overzicht gepresenteerd moet worden met nauwkeurige cijfers over het beschikbaar dakoppervlak voor zonnepanelen in de gemeente Steenbergen en tevens een overzicht van woningen die in aanmerking komen voor isolatie. Daarnaast moet duidelijk worden welke jaarlijkse doelstellingen gemeente Steenbergen nastreeft op het gebied van particuliere verduurzaming en welke middelen hiervoor nodig zijn. Ook moet het college aangeven hoe de communicatie hierover zal zijn. Dit moet uiterlijk het vierde kwartaal van dit jaar aan de raad worden voorgelegd.

Geen zon in Oudland

Zoals verwacht bepaalde de gemeenteraad in diezelfde vergadering dat het Oudland niet langer zoekgebied is voor zon op land. Daarmee is de vestiging van zonneparken aan het Waterhoefke en de Oudlandse Watergang van de baan. In diezelfde vergadering werd besloten om een uitzondering te maken voor het zonneland op Dassenberg Steenbergen, tevens gelegen in het Oudland. Een meerderheid van de fracties volgden daarbij het collegevoorstel. Met name argumenten dat Dassenberg niet toegankelijk is voor het publiek en er geen weerstand binnen de Steenbergse samenleving tegen het plan lijkt te bestaan, werden door de raad gedeeld. Ook meenden fracties dat het feit dat de inkomsten van het park aangewend worden om de natuur en de monumenten op het landgoed te onderhouden, voldoende gewicht in de schaal legde.

Dassenberg

De Volkspartij en de VVD probeerden de uitzonderingspositie van Dassenberg middels een amendement te voorkomen. De fracties zagen liever dat het nieuwe beleid zonder uitzondering werd toegepast, temeer nu onzeker is of er voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om de opgewekte zonnestroom ook daadwerkelijk te transporteren. Het amendement kon echter geen sympathie vinden bij de andere raadsfracties en werd verworpen. Ook een motie van de VVD om kleinschalige windmolens bij bedrijven toe te staan haalde het niet.

Beelden bij dit artikel