“Maatschappelijk vastgoed moet breder ingezet worden”

STEENBERGEN – “Het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Steenbergen kan en moet beter benut worden.” Deze conclusie werd afgelopen maandag breed gedeeld door de deelnemers aan de beeldvormende vergadering die de gemeenteraad organiseerde. Volgens de aanwezigen is het kapitaalsvernietiging wanneer gebouwen een groot deel van de week ongebruikt blijven, terwijl andere organisaties of zelfs bedrijven er dan prima gebruik van kunnen maken.

Door met een open blik naar de mogelijkheden te kijken, zouden de voorzieningen toekomstbestendiger kunnen worden en dat zou de leefbaarheid in de kernen ten goede komen. Sommige deelnemers gingen nog een stapje verder en vroegen zich af of het wel nodig is om in iedere kern dezelfde voorzieningen op peil te houden.

Mens en samenleving

De leefbaarheid in de kernen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de voorzieningen die er zijn. Door de aanwezigheid van winkels en horeca, maar in een gemeente met veel kleine kernen vooral ook door levendige gemeenschapshuizen, sport- en culturele verenigingen, die gehuisvest zijn in het zogenaamde maatschappelijk vastgoed: Gebouwen die ten dienste staan van mens en samenleving.

Overheidsparticipatie

De bal voor het in stand houden van de leefbaarheid en zorg voor een gezond exploitatie van het maatschappelijk vastgoed ligt steeds vaker in de hoek van de inwoners en vrijwilligersorganisaties. Zelfs het toverwoord ‘burgerparticipatie’ maakte alweer plaats voor het nieuwe ‘overheidsparticipatie’ waarbij de burger bepaalt en de overheid meedoet.

Politiek besmet

Om die reden organiseerde de gemeenteraad afgelopen maandag een beeldvormende vergadering over de onderwerpen leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Dergelijke bijeenkomsten zijn bedoeld om de mening van betrokken inwoners en organisaties op te halen en te gebruiken om gemeentelijk beleid vorm te geven. De (burger)raadsleden die de avond bijwonen hebben als enige taak om informatie op te halen en verhelderende vragen te stellen. Een taak die voor velen een te grote uitdaging bleek, waardoor de informatiestroom vanuit de daadwerkelijk belanghebbenden met regelmaat werd doorkruist door de politieke opinie.

Open blik

Hoewel leefbaarheid in de kernen een van de topics van de avond was, bleek met name het maatschappelijk vastgoed de gemoederen bezig te houden. Gidion Tunders, interim-voorzitter van Sc Welberg, is pleitdrager voor een meer kritische blik op maatschappelijk vastgoed. “Er zou per kern beter bekeken moeten worden wat die kern nu echt nodig heeft en daarnaast wat de mogelijkheden zijn voor gedeeld gebruik van voorzieningen. Veel van de gebouwen kunnen beter benut worden. Het is gewoon hartstikke zonde dat een voetbalkantine het grootste deel van de week leeg staat, Misschien kan daar wel een combinatie met kinderopvang plaatsvinden en kan de basisschool er buiten gymmen. Alleen door met een meer open blik naar de mogelijkheden te kijken kun je in de toekomst voorzieningen behouden en de leefbaarheid van een kern garanderen.”

Initiatievenfonds

De gevoelens omtrent leefbaarheid bleken per kern nogal te verschillen. Met name vanuit Dinteloord klonk een bezorgd geluid vanwege de ruimtelijke bedreigingen in de vorm van windmolens, glastuinbouw en huisvesting arbeidsmigranten.
Dat inwoners een positief effect kunnen hebben op de bevordering van de leefbaarheid, was een breed gedragen stelling. De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren, wat onder meer is gebleken uit het succes van het initiatievenfonds. Inwoners en organisaties kunnen aanspraak maken op subsidiering vanuit dit fonds door een plan in te dienen waarmee de leefbaarheid wordt bevorderd.

Hip woord

Volgens Joep Suijkerbuijk, lid van Stadsraad Steenbergen en plaatselijk ondernemer, zou het van toegevoegde waarde zijn wanneer deze initiatieven breder gedeeld worden. Bijvoorbeeld door middel van een website. “Dan kunnen anderen er inspiratie door opdoen en er van leren voor hun eigen initiatief. Het is zelfs mogelijk dat iemand van buiten kan helpen in materiële zin of door een stukje ondersteuning.”
Of de projecten zorgen voor een betere participatie, dat waagt Christianne Tholhuijsen van de Dorpsraad Kruisland te betwijfelen. “Participatie is gewoon een mooi en hip woord voor iets wat we allemaal al lang doen. Het is prima dat er zoveel aandacht voor is, maar voor ons betekent het dat we gewoon blijven doen wat we altijd al deden: ons inzetten voor het dorp en de mensen die er wonen.”

Verfrissend

Wethouder Esther Prent kijkt als verantwoordelijk portefeuillehouder terug op “een zinvolle avond”: “Het werd mij duidelijk dat we als gemeente beter uit moeten leggen waar we wel en waar we niet van zijn. Daarnaast vond ik de vernieuwende ideeën van de jongere deelnemers echt verfrissend. Voor hen is bijvoorbeeld crowdfunding veel vanzelfsprekender dan voor de wat oudere generaties.”
De inbreng van afgelopen maandag wordt verwerkt in de kaderstellende nota ‘Leefbaarheid en kernen’ en de visie ‘Maatschappelijk vastgoed’. Beide beleidsstukken worden nog voor het eind van het jaar door de gemeenteraad behandeld.

Foto: Vanwege de coronamaatregelen werd er afgelopen maandag tijdens de beeldvormende vergadering over Leefbaarheid & kernen en Maatschappelijk Vastgoed in drie groepen gediscussieerd aan de hand van stellingen.

Tekst en Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant