Groot woningmarktonderzoek bevestigt de verwachtingen

STEENBERGEN – Zeven woningcorporaties en elf gemeenten trokken gezamenlijk op bij een groot woningmarktonderzoek in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden. Ook de gemeente Steenbergen en de hier opererende woningcorporaties waren bij het onderzoek betrokken.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn niet verrassend en bevestigen wat reeds werd verwacht. De vergrijzing op de woningmarkt zet door. Het aandeel 65-plussers neemt toe. Deze wonen nu overwegend in een koopwoning en blijven dat naar verwachting doen. De behoefte aan gelijkvloerse woningen neemt toe, vooral in de koopsector.

Meer alleenstaanden

Er is ook een forse toename van het aantal alleenstaanden, vooral onder ouderen. Deze verhuizen niet graag en blijven na het overlijden van hun partner vaker alleen in een voor hen te grote koopwoning wonen. De hoop is dat een aanbod van woningen die beter bij hun situatie aansluiten hen wellicht kan verleiden te verhuizen.

In West-Brabant groeide het aantal huishoudens minder dan verwacht. Vooral omdat het aantal banen in de regio al relatief beperkt was en ook niet is toegenomen ondanks de opleving van de economie.

Meer arbeidsmigranten

Het aantal arbeidsmigranten neemt toe. Het is lastig om een grip te krijgen van de aantallen vanwege de hun keuze voor andere woonvormen zoals pensions en samenwonen. Met de stijging neemt ook de behoefte aan flexibele huisvesting toe.

Meer behoefte aan koopwoningen

Jongeren wonen langer thuis. En de behoefte aan koopwoningen neemt toe, terwijl die aan huurwoningen op termijn afneemt. Doordat veel oudere huurders uiteindelijk overlijden zullen er meer huurwoningen vrij komen. Om in de behoefte van toekomstige woningzoekenden te voorzien zijn straks minder woningen nodig.

Verder stijgende huizenprijzen

De huizenprijzen zullen verder stijgen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn ze nog relatief laag. De stijging hangt volgens de onderzoekers vooral samen met de lage rente en de toegenomen koopkracht.