Gemeente Steenbergen maakt start met opstellen toekomstvisie

STEENBERGEN – Gemeente Steenbergen heeft een start gemaakt met het opstellen van een toekomstvisie. Daarin zal worden aangegeven hoe de gemeenschap zich de komende twintig jaar wil ontwikkelen. Er wordt een extern bureau ingehuurd dat samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en het gemeentebestuur deze visie moet opstellen. Als budget wordt een bedrag van 95.000 euro genoemd.

Het opstellen van de toekomstvisie zal gebeuren in samenhang met een visie op energie en ruimte en het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en zal de basis leggen voor een omgevingsvisie.
Er worden diverse stuurgroepen samengesteld: cultuur en leefbaarheid, economie en recreatie, wonen en duurzaamheid, verkeer en ruimte en sociaal domein. Burgemeester Van den Belt is de overkoepelend voorzitter, terwijl de wethouders het voorzitterschap van de diverse stuurgroepen bekleden.

Inbreng

Aan inwoners, dorpsraden, ondernemersorganisaties en maatschappelijke partners wordt gevraagd om via de stuurgroep hun bijdrage te leveren. Want de toekomstvisie ‘is van de Steenbergse samenleving’ en ‘moet een breed draagvlak hebben onder inwoners en ondernemers’.

Tijdspad

De toekomstvisie zou in de raad van 28 november 2019 moeten worden vastgesteld. Bestaand beleid blijft vooralsnog ongewijzigd en keuzes kunnen worden gemaakt in een gemeentelijk uitvoeringsprogramma dat naar aanleiding van de toekomstvisie wordt opgesteld.