Geen grote bezwaren tegen grootschalig waterschapswerk aan Doornedijkje

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta is momenteel in gesprek met bewoners van het Doornedijkje en andere belanghebbenden ter voorbereiding op de verbetering van de regionale waterkering in 2022. Voor een bedrag van 2 miljoen euro worden de watergang en de dijken tussen restaurant Dok (voorheen de Wallevis) en gemaal Westland aangepast aan de moderne veiligheidseisen en ‘klimaatproof’ gemaakt.


De waterschappen en provincie hebben met elkaar afgesproken dat alle regionale keringen aan de zogenaamde Veiligheidsnorm moeten voldoen. Deze norm garandeert de veiligheid van mensen, dieren en bedrijven die achter de dijken wonen in geval van hoog water. Eens in de zes jaar worden alle dijken getoetst. In 2013 bleek 65 kilometer dijk in deelgebieden van de Brabantse Delta niet aan de norm te voldoen. Daaronder ook het Doornedijkje waarlangs de Westlandse Watergang in de Steenbergse haven uitmondt.

Klimaatproof


Wanneer dijken de keuring niet doorstaan en versterkt moeten worden, worden zij ook tegen het licht van nieuwe normen gehouden. Deze regels zorgen ervoor dat de keringen voor de toekomst klimaatproof en duurzaam zijn. Concreet betekent dit dat de dijken bestand moeten zijn tegen een extreem hoge waterstand zoals zich theoretisch eens in de honderd jaar voordoet. Ook wordt bekeken of er ‘meekoppelkansen’ zijn waarmee andere belangen zoals natuur- of recreatieontwikkeling gebaat zijn.Meekoppelkans
In het geval van het Doornedijkje zijn al deze zaken van toepassing. Het risico op overstromingen wordt sterk teruggebracht door de Westlandse Watergang te verbreden en de bestaande, groene dijk aan de zijde van de Reinierpolder te vervangen door een nieuwe, 50 centimeter hogere dijk. Daarachter komt een tweede, nieuwe watergang. De benodigde gronden heeft het waterschap de afgelopen jaren gekocht van particuliere eigenaren.
De hogere dijk zorgt voor een betere bescherming tegen het water uit het achterliggende land, de bredere watergang voor een betere waterdoorgang en minder opstuwing. Het verplaatsen van de dijk biedt bovendien meekoppelkansen om meer natte natuur te ontwikkelen op het langzaam oplopende talud en de oeverzone aan de noordzijde van de watergang.


Uitzicht


Aan de straatzijde verandert er volgens het waterschap weinig, al zal de eerdergenoemde verhoging van de dijk en de natuurontwikkeling in de oeverzone wel van invloed zijn op het uitzicht van de inwoners. Aan de straatkant wordt de damwandconstructie verstevigd door er een talud tegenaan te leggen.
Maatwerk
Ter hoogte van bouwmarkt KlusWijs moeten enkele kunstgrepen worden toegepast om de belangen van de ondernemer en de natuur te behartigen. Zo komt er grenzend aan het parkeerterrein een damwand om het verlies van parkeerplaatsen te voorkomen. Ook de driehoekige bosstrook achter de bouwmarkt wordt gespaard omdat dit het leefgebied is van diverse planten- en dierensoorten waaronder een martersoort. De gemeente Steenbergen wil in het gebied tussen de Leerlooierij en de watergang een wandelpad creëren


Aan tafel


Op dit moment treft het Waterschap voorbereidingen om te komen tot een Voorlopig Ontwerp Projectplan Waterwet. Om de doorloop te bespoedigen organiseerde het waterschap bewonersbijeenkomsten en ging met een aantal van hen persoonlijk in gesprek. De verwachting van het waterschap is dat de procedure soepel verloopt, zodat de werkzaamheden in 2022 van start kunnen. Afhankelijk van het startmoment is het werk in datzelfde jaar of begin 2023 afgerond.

Foto: In 2022 gaat de regionale kering van het Doornedijkje op de schop. De watergang wordt verbreed en de groene dijk aan de zijde van Reinierpolder verhoogd. Ook komt er meer ruimte voor de natuur.
[ door Dasja Abresch ]