“Er gebeurt al heel veel, maar mensen weten dit vaak niet”

STEENBERGEN – ‘Het geluk van de inwoners van Steenbergen een stukje groter maken’: dat was een van de doelen die dinsdagavond werd gesteld tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis waar over de toekomst van het welzijnswerk werd gepraat. De gemeente wilde graag professionals en inwoners samen brengen om te discussiëren over de kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen voor jong en oud in de gemeente Steenbergen.

Toch waren het vooral mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij welzijnswerk die op de bijeenkomst waren afgekomen. Vanuit bijvoorbeeld de ouderenzorg, het opbouwwerk of andere maatschappelijke zorg. Het is juist die ‘versnippering’ van het welzijnswerk die volgens Astrid Marchand, teamleider ‘Sociaal Domein’ gemeente Steenbergen, aangepakt moet worden.

En ook moet het welzijnswerk meer zichtbaar worden voor de inwoners was, zo was haar stelling. “Er gebeurt namelijk al heel veel, maar mensen weten dit vaak niet”, aldus Marchand aan het begin van de avond. De gemeente stimuleert de ‘eigen kracht’ van haar inwoners, maar als er wel hulp nodig is moeten mensen weten waar ze terecht kunnen. “Het is belangrijk dat die toegang tot hulp laagdrempelig is”, zegt Marchand.

Quiz

Het is niet nieuw dat er over de kwaliteit van het welzijnswerk wordt gesproken, want ook in 2016 is er een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis waar een aantal projecten uit zijn voortgekomen zoals bijvoorbeeld het maatjesproject en het buurtnetwerk. De input en suggesties uit deze avond worden meegenomen in een uitgangspuntennotitie die in september in de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Om de aanwezigen te prikkelen na te denken over bepaalde kwesties, was er een soort interactieve quiz met vragen die betrekking hadden op het welzijn van de inwoners van de gemeente Steenbergen. Een daarvan was bijvoorbeeld: “Hoeveel procent van de inwoners doet iets voor zijn of haar buren?” Het antwoord daarop was 62 procent. Dat vonden de meeste aanwezigen ‘gelukkig’ een hoog percentage.

Burenruzie

Het kunnen terugvallen op hulp van mensen uit eigen omgeving was ook een van de onderwerpen waarover in een klein groepje verder werd gepraat. Bij dit groepje was wel een inwoner uit Steenbergen aangeschoven die helaas niet zulke goede ervaringen heeft met hulp van buren. “Bij ons in de straat helpen ze elkaar echt niet als dat nodig is. En burenruzies zijn er ook volop”, zo luidde het relaas.

Tafelgenote Jessy van Hooydonck haakte daar direct op in. “Dan begint het meteen te kriebelen bij mij om daar aan de slag te gaan. Wat speelt er in zo’n buurt en hoe kan je die negatieve spiraal doorbreken?”, aldus de maatschappelijk werkster, werkzaam bij WijZijn.

In de groepsdiscussie waren de deelnemers het er wel over eens dat het begint bij eigen initiatief van de buurtbewoners, maar dat ze daarbij wel ondersteuning nodig hebben om het tot een succes te maken.

Meer voorzieningen nodig

Raymond Been, jeugdwerker bij de gemeente Steenbergen, sluit zich daarbij aan door te pleiten voor het samenbrengen van verschillende groepen mensen. “We organiseren bijvoorbeeld allerlei activiteiten voor jongeren bij het jeugdhonk aan de Wipstraat. Toch komt het voor buitenstaanders soms verkeerd over: een groepje jongeren die op een iets te donkere plek rondhangt. We zouden best wel eens ouderen willen uitnodigen om samen te koken of iets dergelijks. Maar daar zijn dan wel betere voorzieningen voor nodig want bij de huidige plek gaat dat niet”, vertelt Been.

Kortom, ideeën genoeg waar de aanwezige wethouder Cor van Geel (Welzijn), mee aan de slag kan. “Ik heb natuurlijk nog niet kunnen horen wat er in de verschillende groepjes besproken is, maar er zijn genoeg mensen gekomen met kennis van zaken waar we wat van op kunnen steken”.

Foto: In de raadszaal van het gemeentehuis werd door de aanwezigen gediscussieerd over de toekomst van het welzijnswerk in de gemeente Steenbergen. Onder hen ook wethouder Cor van Geel (Welzijn).

[ door Nicole van de Donk ]