Binnen een jaar duidelijkheid over rondwegen rond Steenbergen en Dinteloord

STEENBERGEN – Met een indrukwekkend aantal discussie-uren op de teller, is het gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) klaar voor vertrek. De gemeenteraad van Steenbergen gaf er, met uitzondering van de fractie van D66, haar zegen aan tijdens de besluitvormende vergadering. Om tot die goedkeuring te komen, bracht de raad middels amendementen wel enkele wijzigingen aan. Zo werd onder meer besloten dat er voor het einde van dit jaar een besluit genomen wordt over het al dan niet aanleggen van een rondweg ten westen van Steenbergen. Ook wil de raad uiterlijk een kwartaal later eenzelfde besluit nemen over een rondweg ten oosten van Dinteloord.

In november 2016 kwam D66 met een motie waarin het college werd opgedragen een rondweg ten westen van Steenbergen aan te leggen. Deze werd unaniem aangenomen. In januari 2018 was er nog geen enkel zicht op realisatie en diende D66, dit keer samen met een meerderheid van de raad, voor de tweede maal een motie van dezelfde strekking in. Deze motie werd niet in stemming gebracht omdat toenmalig wethouder Cors Zijlmans namens het college aankondigde een verkeer- en vervoersplan voor de gehele gemeente uit te voeren. Hiermee zouden alle knelpunten en oplossingen voor alle verkeersproblemen in beeld komen. De raad ging akkoord en wachtte vervolgens drie jaar op het moment waarop het GVVP op de agenda kwam.

Tracé

Afgelopen januari was het zo ver. Het GVVP ging voor de eerste ronde in de oordeelvormende vergadering en kwam daar niet zonder klappen uit. De kritiek was breed en intens, maar blijkt zich na twee maanden samen broeden en eieren schuiven voornamelijk toe te spitsen op één punt; het op de lange baan schuiven van (het onderzoek naar) de rondwegen rond Steenbergen en Dinteloord. Dat uitstel ging er niet in bij een grote meerderheid van de raad die afgelopen donderdag via een amendement regelde dat zij binnen een jaar een besluit wil nemen over beide wegen. Daarmee is de cirkel naar november 2016 weer netjes gesloten. Het belangrijke verschil is dat D66 niet aan boord stapte en het GVVP in zijn geheel afkeurde. Het tracé van de nieuw aan te leggen rondweg rond Steenbergen hebben de indieners al bepaald: verlenging van de Molenweg over het Doornedijkje met aansluiting op de Koperslagerij (Reinierpolder 2).

Adviesraad

De Democraten kwamen tijdens de vergadering met een eigen amendement dat het college opdracht gaf om nog voor de zomer de onderzoeken naar beide rondwegen af te ronden én de behoefte onder de bevolking van Kruisland voor een rondweg gepeild te hebben. Een stevige klus waar het ambtelijk apparaat de capaciteit niet voor heeft en dus extern geklaard moet worden, zo meent D66.

Volgens alle andere raadsfracties was het tijdspad van D66 echter onmogelijk en dus gingen zij niet akkoord. Het tijdspad in de eigen motie was volgens die partijen wel haalbaar. Het onderliggende onderzoek moet uitgevoerd worden door een nieuw op te richten adviesraad. Deze raad wordt gevormd uit leden uit alle kernen van de gemeente Steenbergen met kennis van of affiniteit met verkeer, ondersteund door het eigen ambtelijk apparaat. 

Babylonische spraakverwarring

D66-woordvoerder Ad Theuns noemde de oprichting van het nieuwe orgaan vragen om problemen: “Ik voorspel met deze adviesraad één grote Babylonische spraakverwarring. Eigen ambtenaren moeten dit begeleiden, maar daarvoor is geen capaciteit. Over een jaar of drie blijven er alleen gefrustreerde mensen over.”

Uit het amendement bleek dat coalitiepartners Gewoon Lokaal! en de Volkspartij elkaar na de oordeelvormende vergadering van januari weer gevonden hebben. Grootste partij Gewoon Lokaal! schijnt inmiddels enigszins opgewarmd te zijn voor het idee van een rondweg rond Steenbergen waar zij al vijf jaar tegen is. De Volkspartij uitte in januari nog snoeiharde kritiek op het GVVP en beweerde bij monde van Ed Hob zelfs tegen te stemmen, maar tapte nu uit een aanzienlijk milder vaatje.

Jan den Boersweg

Het rondweg-amendement was niet de enige wijziging waar een klap op werd gegeven tijdens de vergadering. De raad stemde eveneens in met het versnellen van het onderzoek naar en verbeteren van de fiets- en wandelroutes dat eigenlijk pas gepland stond voor 2026-2030.

Ook is de raad van mening dat er snel verbetering moet komen in de fietsroute die, met name, de schoolgaande jeugd van Nieuw-Vossemeer dagelijks neemt naar en van Bergen op Zoom.  Het college moet in gesprek met de collega’s van Bergen op Zoom om tot een oplossing te komen. Daarbij dient de overname van de Jan den Boersweg door de gemeente Steenbergen serieus aan bod te komen.

Na vaststelling van het GVVP werd nog een motie aangenomen waarmee het college werd opgedragen een ‘drempelschouw’ uit te voeren in de gemeente Steenbergen. Dit onderzoek is bedoeld om kwaliteit en nut een noodzaak van verkeersremmende drempels te inventariseren.

(Door Dasja Abresch)

Beelden bij dit artikel