Begroting: ruimte om te investeren maar ook stijgende lasten

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen heeft de financiën op orde. Hoewel het spaarpotje wat slinkt de komende jaren, blijft de gemeente schuldenvrij. Wel staan er de komende jaren broodnodige investeringen op stapel, zoals de energietransitie, de wegen en het gemeentelijk rioolplan. De totale lasten voor de inwoners stijgen in 2020 met gemiddeld 5 procent. Volgens wethouder Koos Krook van Financiën is dat een afweging die is gemaakt. “Daar kunnen we niet omheen, want de gemeente zijn we met z’n allen.”

Krook snapt dat het voor sommige inwoners vreemd in de oren klinkt: een gemeente waar een ruimte van 15 tot 20 miljoen is om te investeren, terwijl de gemeentelijke lasten zoals OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing stijgen. Een gemiddeld eenpersoonshuishouden met een huis met een waarde van 235.000 euro betaalt volgend jaar in totaal 736 euro aan gemeentelijke belastingen. In 2019 was dat nog 702 euro. Voor een meerpersoonshuishouden is dat 833 euro, tegenover 791 in 2019. 

“De gemeenteraad heeft als uitgangspunt meegegeven dat de OZB niet meer dan 2 procent mag stijgen en de overige belastingen moeten kostendekkend zijn. Maar we zijn er wel degelijk mee bezig, want later deze week worden de uitkomsten van het onderzoek naar de lokale lasten gepresenteerd. Al blijft het natuurlijk ook een politieke discussie hoe je de afweging maakt”, aldus de wethouder in zijn toelichting op het gemeentehuis.

Steenbergen 2040 als boei

De begroting voor 2020 en de komende jaren geeft weer hoe de centjes verdeeld worden over de ambities zoals ze al eerder dit jaar zijn goedgekeurd in de Perspectiefnota.

De toekomstvisie van de gemeente, Steenbergen 2040, is de boei waar alles op drijft omdat het richting moet geven aan alle plannen en doelen. “Onze inwoners zijn de afgelopen maanden voortdurend ondervraagd over wat hun ideeën zijn voor de toekomst van hun leefomgeving. Ik denk dat dit een goede aanpak is geweest. Over de uitkomst kan ik nog niks zeggen want het bureau is nu bezig om alle informatie in kaart te brengen.” Een aanzienlijk deel van de begroting is gereserveerd voor de ambtelijke organisatie. "Al een tijd geleden is een transitie ingezet om ervoor te zorgen dat de ambtenaren beter kunnen inspelen op veranderingen in de organisatie en dat de ambities ook waar gemaakt kunnen worden. Ambtenaren zijn nu veel meer naar buiten gericht. De gemeente is vraaggerichter geworden en kijkt naar wat de inwoners nodig hebben.”

Meer geld voor BOA’s en wijkteams

Een stijging van de kosten voor camerabeveiliging en extra BOA’s is volgens Krook een gevolg van een samenleving die complexer wordt. “Er is een toename van problemen op straat, niet alleen door jeugd maar ook vanwege mensen die op straat zwerven of verward zijn. Terwijl het aantal agenten afneemt. Daarom is er meer menskracht op straat nodig en investeren we in buurtteams. Een bedrag van 5000 euro lijkt misschien veel voor een nieuw buurtteam, maar dat is echt nodig om die mensen goed voor te bereiden op hun taak en ze jassen aan te meten. 

De BOA’s zijn er vooral voor toezicht en het is de bedoeling dat ze samen gaan werken met de wijkagent in een vaste buurt om zo snel problemen te kunnen signaleren op allerlei gebieden.”

Kosten jeugdzorg dalen

Verder wist de wethouder nog het positieve nieuws te melden dat de kosten voor de jeugdzorg beter beheersbaar worden. “We hebben er dit jaar een half miljoen minder aan besteed en lijken met het Rijksbudget uit te komen. De investeringen die we hebben gedaan bij Vraagwijzer lonen. Gezinnen met een hulpvraag worden sneller en completer geholpen zodat duurdere zorg in een later stadium vaak niet meer nodig is”, aldus Krook.

De gemeenteraad neemt op 7 november een besluit over de begroting.

Foto: Wethouder Koos Krook (Financiën), poseert met de sluitende Begroting 2020-2023 bij de symbolische schatkist op het gemeentehuis. 

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl